Alimentatie

Een van de belangrijkste financiële aspecten van een scheiding is de alimentatie. Onze echtscheidingsadvocaten hebben veel kennis en ervaring met alimentatieberekeningen. Zij staan zowel de alimentatieplichtige (de betaler) als de alimentatiegerechtigde (de ontvanger) bij. We kunnen goed inschatten wat jouw rechten en plichten zijn zodat je weet waar je aan toe bent.

Kinder- en partneralimentatie zijn bij een scheiding belangrijke onderwerpen. Alimentatie is namelijk bedoeld om ervoor te zorgen dat de financiële situatie van beide partijen na de scheiding enigszins in balans is. De berekening kan ingewikkeld zijn en de uitkomst heeft vaak een langdurig effect. Het is daarom belangrijk om je goed te laten adviseren.

Hoe wordt de hoogte van kinderalimentatie vastgesteld?

De hoogte van de kinderalimentatie hangt af van hoeveel het kind kost en de draagkracht van de ouders.

Berekening kosten van kinderen tot 18 jaar

Voor het bepalen van wat een kind tot 18 jaar nodig heeft, wordt meestal gebruik gemaakt van behoeftetabellen die staan vermeld in het rapport Alimentatienormen. Deze zijn gemaakt door rechters in samenspraak met het NIBUD. De leeftijd van het kind, het aantal kinderen in het gezin en het inkomen van de ouders tijdens de relatie bepalen wat een kind kost. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de kosten van de kinderen. Die behoeftetabellen zijn richtlijnen. Je mag als ouders ook zelf de kosten berekenen.

Berekening kosten van kinderen vanaf 18 jaar

Voor de kosten van 18+ kinderen is de richtlijn om aansluiting te zoeken bij de normen die DUO hanteert bij het verstrekken van studiefinanciering.

Berekening draagkracht ouders

Beide ouders dienen naar rato van hun draagkracht in de kosten van de kinderen bij te dragen. De draagkracht is het bedrag dat een ouder overhoudt van zijn/haar inkomen na betaling van de noodzakelijke kosten van eigen levensonderhoud.

Om die draagkracht te bepalen, is een formule ontwikkeld waarin wordt gerekend met het inkomen en met forfaitaire maandlasten. Die forfaitaire lasten wijken meestal af van de werkelijke lasten. De berekening van ieders aandeel in de kosten van de kinderen is dus geen maatwerk.

Hoe wordt de hoogte van partneralimentatie vastgesteld?

Behoefte

Allereerst wordt bepaald wat de alimentatiegerechtigde nodig heeft (de behoefte). Daarbij wordt gekeken naar het welstandsniveau en naar het gezinsinkomen tijdens het huwelijk.    

De rechters hanteren ook vaak een vuistregel die inhoudt dat de behoefte gelijk is aan 60% van het netto besteedbaar gezinsinkomen dat partijen tijdens de samenleving ter beschikking stond na aftrek van de kosten van de kinderen.

Eigen inkomen

Op de behoefte komt in mindering het inkomen dat een alimentatiegerechtigde zelf verdient, of in redelijkheid kan verdienen. Als er dan nog een tekort is, dan is de vraag of de alimentatieplichtige draagkracht heeft om dat tekort via partneralimentatie aanvullen.

Draagkracht

De draagkracht is het bedrag dat de alimentatieplichtige overhoudt van zijn inkomen na betaling van de noodzakelijke kosten van levensonderhoud (inclusief kosten van eventuele kinderen). Om die draagkracht te bepalen, is een formule ontwikkeld waarin wordt gerekend met (deels forfaitaire) maandlasten. Meer over de berekening van partneralimentatie lees je in de blog; “Scheiden en de ondernemer: partneralimentatie berekenen met een eigen bedrijf.


Veelgestelde vragen over het betalen en ontvangen van alimentatie

 • In beginsel wordt kinder- en partneralimentatie jaarlijks, op 1 januari van elk jaar, geïndexeerd. De hoogte van de indexering wordt door de Overheid vastgesteld en in de maand november bekend gemaakt. Let op: Het staat partijen vrij een ander percentage af te spreken of de indexering uit te sluiten. Laat dit goed vastleggen om discussie in de toekomst te voorkomen.

 • Voor kinderen geldt een wettelijke onderhoudsplicht totdat zij 21 jaar zijn. Als een kind tussen 18 en 21 jaar al over voldoende eigen inkomen beschikt, kan dat eigen inkomen invloed hebben op de hoogte van de ouderbijdrage. Maar ouders kunnen kinderen tot 21 jaar niet verplichten om te gaan werken.

 • Ja dat kan. Een vastgestelde partner- of kinderalimentatie kan  eindigen of worden gewijzigd.

  Zo eindigt de partneralimentatie als de ontvanger met een ander in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen als waren ze gehuwd. Ook is een wijziging van de kinder- of partneralimentatie mogelijk als sprake is van een wijziging in de persoonlijke of financiële situatie van de ontvanger of van de betaler. Je kunt daarbij denken aan het wegvallen of verminderen van het inkomen van de alimentatiebetaler, aan een verhoging van het inkomen van de alimentatieontvanger of de geboorte van een kind uit een nieuwe relatie. In dit soort situaties kun je de alimentatie laten herberekenen en de uitkomst daarvan kan leiden tot een bijstelling.

 • De hoofdregel in de wet is dat de duur van de alimentatietermijn gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk tot maximaal 5 jaar.

  Er zijn echter afwijkende termijnen voor mensen die voor 1 januari 1970 zijn geboren, als de AOW leeftijd in zicht is en als er kinderen zijn die jonger zijn dan 12 jaar. Ook zijn de termijnen anders als de scheiding voor 1 januari 2020 is aangevraagd.
  Daarnaast is in de wet een hardheidsclausule opgenomen die de rechter de mogelijkheid biedt om de wettelijke termijn te verlengen als sprake is van heel schrijnende gevallen

 • Over partneralimentatie moet de ontvanger inkomstenbelasting betalen. Betaalde partneralimentatie is beperkt fiscaal aftrekbaar (vanaf 2023 is de aftrek maximaal 37.05% .

  Ontvangen kinderalimentatie is belastingvrij. Voor de betaler is kinderalimentatie niet fiscaal aftrekbaar.

 • Als de kinder- of partneralimentatie bij rechterlijke uitspraak is vastgesteld, kun je zelf een deurwaarder in de arm nemen. Daaraan zijn kosten verbonden. Je kunt ook het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) inschakelen. Het LBIO kan de inning overnemen als een betalingsachterstand bestaat van ten minste zes maanden. Dit kost je niets; de kosten worden door het LBIO verhaald op je ex-partner.

  Is de alimentatie in onderling overleg vastgesteld en niet door een rechter bekrachtigd, dan moet je met behulp van een advocaat alsnog naar de rechter om een uitspraak te verkrijgen.

Duidelijk Hekkelman.