Actualiteiten Drank- en horecawet | Mei 2021

Alcoholwet

In de negentiende eeuw werd er voor het eerst in Nederland een wet opgesteld die het gebruik van alcohol moest beperken, de Drankwet. In 1964 werd de Drank- en horecawet zoals we die nu kennen ingevoerd. Sindsdien is de wet nog een aantal keren gewijzigd, voor het laatst in 2013.

Wetsvoorstel tot wijziging Drank- en horecawet

In 2016 is de Drank- en horecawet geëvalueerd. Deze evaluatie heeft samen met de afspraken die zijn opgenomen in het Nationaal Preventieakkoord om problematisch alcoholgebruik terug te dringen, geleid tot een nieuwe wijziging van de wet. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Alcoholwet – waartoe de huidige Dhw zal worden omgedoopt – is 1 juli 2021. Na de wijziging wordt onder meer het Besluit eisen inrichtingen Dhw ingetrokken en worden volwassenen die alcohol doorgeven aan minderjarigen strafbaar.

Tijdens dit webinar bespreken Franc Pommer, Nathan Gradisen en Linda Ormel-Koomen de Alcoholwet en de nieuwe verordenende bevoegdheden die gemeenten onder deze wet krijgen. Verder zal aandacht worden besteed aan algemenere actualiteiten op het gebied van de DHw en de ontwikkelingen in de rechtspraak ten aanzien van het criterium ‘slecht levensgedrag’ in relatie tot de Dienstenrichtlijn. Tijdens of aan het eind van het webinar is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.