• Home |
  • Kennis |
  • Actuele ontwikkelingen in het buitengebied | Juni 2021

Actuele ontwikkelingen in het buitengebied | Juni 2021

Duurzame energie

Wij kijken met een goed gevoel terug op onze webinarreeks ‘Ontwikkelen in het buitengebied: heldere oplossingen’. Maar liefst 629 deelnemers hebben één webinar of meerdere webinars bijgewoond en ook steeds erg positief beoordeeld. Voor ons reden om te bekijken of we jou periodiek bij kunnen praten over actuele ontwikkelingen in het buitengebied. De ontwikkelingen volgen elkaar namelijk in een rap tempo op en actuele juridische kennis blijft daarbij een must.

Daarom hebben wij besloten om periodiek een kort webinar te organiseren over de meest recente ontwikkelingen die relevant zijn voor het buitengebied. Afhankelijk van de actualiteit komen per webinar verschillende onderwerpen aan bod. Paul Bodden en Peter Goumans trapten af met het eerste webinar over stikstof en toegang tot beroepsprocedures.

Stikstof

Tijdens het vorige webinar over stikstof stond Paul Bodden onder andere stil bij de uitspraken van de rechtbank Noord-Nederland en Gelderland. Uit deze uitspraken volgt dat bij de beoordeling van emissiearme stalsystemen in het kader van een aanvraag om natuurvergunning niet zonder meer kan worden volstaan met een verwijzing naar de emissiefactoren van de Regeling ammoniak en veehouderij. Daardoor is onzeker met welke ammoniakreductie mag worden gerekend. Deze onzekerheid is van grote invloed op de rechtspositie van ondernemers en het stikstofbeleid.

Na het webinar heeft ook de rechtbank Oost-Brabant een op dit punt relevante uitspraak gedaan en heeft de Minister van LNV hierover kamervragen beantwoord. Ook voor het overige blijven er volop ontwikkelingen in het stikstofdossier.

Als gevolg van onder andere de kabinetsformatie zijn er nog niet of nauwelijks knopen doorgehakt op Rijksniveau. Maar er zijn wel nieuwe uitdagingen bij gekomen voor de praktijk. Bijvoorbeeld door de uitspraak van de rechtbank Limburg van 19 mei 2021, waaruit volgt dat bij externe saldering ook de verplichting geldt dat onderzoek wordt gedaan naar de staat van instandhouding en instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden, de eventuele herstel- en verbetervoorstellen en de vraag of er nieuwe maatregelen (moeten) worden getroffen en wat daarvan het te verwachten resultaat is.

Tijdens dit webinar praat Paul je in ongeveer twintig minuten bij over de belangrijkste ontwikkelingen.

Toegang tot beroepsprocedures

Op 14 januari van dit jaar deed het Europese Hof van Justitie een uitspraak die stevige gevolgen heeft voor omgevingsrechtelijke procedures. De Raad van State heeft dit arrest van het Europese Hof inmiddels in een aantal richtinggevende uitspraken vertaalt naar het Nederlandse bestuursprocesrecht.

Deze uitspraken van de Raad van State zijn direct van belang voor de toegang tot de bestuursrechter. Voor degenen die willen opkomen tegen een omgevingsvergunning, bestemmingsplan of natuurvergunning wordt het beroepsrecht verruimd. Voor bestuursorganen, initiatiefnemers en vergunninghouders is dit een tegenslag. Zij kunnen op een laat moment in de procedure alsnog worden verrast door appellanten die niet eerder in actie kwamen. Ook niet-belanghebbenden krijgen toegang tot de rechter. En dat maakt dat het relativiteitsvereiste in procedures een prominente rol gaat spelen. Peter Goumans informeert je in dit webinar over deze belangrijke ontwikkeling.