• Home |
  • Kennis |
  • Afdeling: VVGB mag worden voorbereid door het college

Afdeling: VVGB mag worden voorbereid door het college

Afdeling: VVGB

In de uitspraak van 9 september 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) geoordeeld dat het ontwerp van een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) mag worden voorbereid door het college. De raad moet wel een zelfstandig besluit nemen om (het ontwerp van) de VVGB af te geven.

De uitspraak is interessant, omdat hierover in de praktijk wat onduidelijkheid bestond.

Wat was er aan de hand?

In de zaak die leidde tot de uitspraak van de Afdeling van 9 september 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2205) hebben burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning verleend voor de duur van dertig jaar voor de realisatie van een zonnepanelenpark. Zonder een VVGB van de gemeenteraad kan deze omgevingsvergunning niet worden verleend. Zoals in de gemeentepraktijk gebruikelijk, hebben burgemeester en wethouders de VVGB voorbereid. Met deze uitspraak verschaft de Afdeling duidelijkheid over de verenigbaarheid van deze (gebruikelijke) werkwijze met de tekst van artikel 3.11, derde lid, van de Wabo en de totstandkomingsgeschiedenis daarvan.

VVGB moet ‘opgesteld’ worden door de raad?

De Afdeling leek in haar eerdere jurisprudentie als uitgangspunt te nemen, dat het ontwerpbesluit omtrent de VVGB moet zijn opgesteld door het VVGB-orgaan zelf, de gemeenteraad dus (zie de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 mei 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1511) en de blog van mijn collega Yasemin Demirci daarover). Ik citeer de relevante rechtsoverweging:

“De Afdeling overweegt dat uit artikel 3.11 en de geschiedenis van de totstandkoming van de Wabo verder volgt dat dit ontwerpbesluit moet zijn opgesteld door het bestuursorgaan dat bevoegd is een verklaring van geen bedenkingen te geven.”.

Deze rechtspraak van de Afdeling heeft bij veel gemeenteraden de vraag opgeworpen in hoeverre zij de ondersteuning van burgemeester en wethouders of ambtelijke ondersteuning mogen inzetten bij de voorbereiding van een VVGB.

Absolute duidelijkheid voor de praktijk

In de uitspraak van 5 september 2019 waarover ik eerder blogde, oordeelde de rechtbank Zeeland-West-Brabant dat het is toegestaan dat het ontwerp van de VVGB door burgemeester en wethouders wordt voorbereid. Deze uitspraak van de rechtbank gaf de gemeenteraad duidelijk meer ruimte dan de ruimte die de Afdeling in haar uitspraak van 9 mei 2018 bood. In mijn eerdere blog sprak ik uit dat het wat ons betreft een goede zaak zou zijn als de Afdeling deze benadering van de rechtbank in de toekomst zou volgen.

Dat is met de uitspraak van 9 september 2020 gebeurd. De Afdeling maakt immers duidelijk dat het ontwerpbesluit tot verlening van de VVGB weliswaar kan worden voorbereid door burgemeester en wethouders, maar dat de gemeenteraad het (ontwerp)besluit om de VVGB te verlenen zelfstandig moet nemen. Doordat de gemeenteraad zelfstandig een besluit neemt over de VVGB, hebben appellanten de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen naar aanleiding van het door de gemeenteraad ingenomen standpunt.

Conclusie

Met deze uitspraak van de Afdeling is de discussie over de vraag wie (het ontwerp van) de VVGB voorbereidt en ter inzage legt, weggenomen. De veelal bestaande praktijk kan daarmee worden voortgezet: de gemeenteraad mag ondersteuning van burgemeester en wethouders en/of ambtelijke ondersteuning inschakelen bij de voorbereiding van een (ontwerp-)VVGB.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met mij op.