• Home |
  • Kennis |
  • Afwijzingsgronden – concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

Afwijzingsgronden – concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

Srv

Ik besprak in mijn eerdere blog de Srv-bijeenkomst van 24 mei 2019 en de daarbij gestelde vragen. Ook heb ik aandacht besteed aan de punten die van belang zijn voor deelname, te weten de geurscore en de te sluiten modelovereenkomst.

Deze blog gaat over de afwijzingsgronden voor deelname aan de Srv.

Vijfjaarseis

De Srv is gericht op het verminderen van geurhinder door varkenshouderijen. Locaties waar feitelijk geen varkens worden gehouden, komen niet in aanmerking voor subsidie. Varkenshouderijen die daadwerkelijk hebben geproduceerd en in de laatste vijf jaar vóór sluiting onafgebroken zijn gebruikt, komen in aanmerking voor de subsidie. Deze eis vloeit voort uit het Europese staatssteunkader.

Het vereiste van het onafgebroken gebruik ziet op de productiecapaciteit. Elk van de stallen en bijbehorende bouwwerken op de varkenshouderijlocatie waarop de aanvraag betrekking heeft moet aan deze eis voldoen. Bij een all-in all-out principe staat een varkensstal weliswaar tijdelijk leeg, maar dat valt onder de reguliere bedrijfsvoering. In het kader van de Srv wordt dit gezien als onafgebroken gebruik. De feitelijke omstandigheden zullen worden beoordeeld bij de subsidieaanvraag voor de vraag of aan de vijfjaareis is voldaan.

Gedoogstoppers

Varkenshouders die deelnemen aan de stoppersregeling van het Actieplan Ammoniak veehouderij, het landelijk gedoogbeleid bij het Besluit emissiearme huisvesting veehouderij komen niet in aanmerking voor subsidie op grond van de Srv.

De stoppersregeling geldt tot 1 januari 2020. Varkenshouderijen die deelnemen aan de stoppersregeling moeten ofwel vóór 1 januari 2020 stoppen ofwel uiterlijk per 1 januari 2020 alsnog voldoen aan de vereisten van het Besluit emissiearme huisvesting en beschikken over een nieuwe omgevingsvergunning. Het wordt niet zinvol en doelmatig geacht subsidie te verstrekken als de bedrijfsbeëindiging ook zonder die subsidie plaatsvindt. Bovendien is een eis uit de Europese staatssteunkaders dat in gevallen waarin varkenshouderijen al definitief zijn gesloten of sluiting onvermijdelijk lijkt, geen steun mag worden verleend. De begunstigde levert dan immers geen tegenprestatie.

De belangrijkste punten van de Srv zijn in deze blogreeks besproken. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, houden wij je op de hoogte. Vragen? Neem dan contact met mij op.

Blogreeks ‘Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen’

Dit is het vijfde deel van deze reeks. De volgende onderwerpen zullen in de blogreeks aan bod komen: