Asbest van het dak?

Afbeelding voor Asbest van het dak?

De toepassing van asbest is sinds 1 juli 1993 verboden. Vóór de invoering van dit verbod is asbest veelvuldig verwerkt in bouwmaterialen en dakbedekking.

Vrijkomend asbest is gevaarlijk voor mens en milieu. Asbest kan vrijkomen bij brand, bij het instorten van gebouwen en bij het bewerken van asbesthoudend materiaal. Asbestvezels komen ook vrij als daken door weersinvloeden verweren.

Tegen die achtergrond vond de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het nodig om asbestdaken per 1 januari 2024 te verbieden. Daartoe is een wijziging van het Asbestverwijder-ingsbesluit 2005 voorbereid en aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Om de verwijdering van asbestdaken te stimuleren is per 1 juli 2016 een subsidieregeling (Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 25 november 2015 houdende regels voor het subsidiëren van het verwijderen van asbestdaken) in werking getreden. Deze subsidieregeling is inmiddels uitgeput.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel (wijziging van de Wet milieubeheer) dat de grondslag moest bieden voor het asbestdakenverbod op 4 juni 2019 verworpen.

Hoe nu verder?