Beleidsregel intern en extern salderen

Beleidsregel salderen

In mijn blog van 3 september 2019 behandelde ik de spelregels voor externe saldering en gaf ik aan dat de prePAS jurisprudentie onverkort relevant is. Afgelopen dinsdag is de provinciale ‘Beleidsregel intern en extern salderen’ gepubliceerd. De beleidsregel betreft enerzijds een codificatie van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van StateĀ (hoewel het geen volledige codificatie is, het blijft dus relevant om op de hoogte te zijn van deze jurisprudentie) en stelt verder nieuwe voorwaarden aan intern en extern salderen. In dit blog ga ik in op de aanvullende voorwaarden voor extern salderen.

Nieuwe voorwaarden

De nieuwe voorwaarden voor extern salderen zijn van dien aard, dat naar mijn mening het instrument voor de veehouder in veel gevallen niet meer inzetbaar of interessant is. De onbenutte en niet gebruikte capaciteit (latente ruimte) van het saldogevende bedrijf mag niet worden ingezet (stand still). Vervolgens vindt een correctie plaats voor zover de veehouderij niet voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting. Voor zover de normen van dat besluit worden overschreden, wordt de ammoniakemissie niet meegerekend. Verder vindt een afroming plaats van 30%. De dier- en fosfaatrechten van het saldogevende bedrijf moeten voorts zijn doorgehaald voordat extern wordt gesaldeerd.

Tot slot mogen agrarische bedrijven die deelnemen aan de subsidieregeling sanering varkenshouderijen dan wel een daarmee vergelijkbare andere warme saneringsregeling, alsmede de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij niet extern salderen. Salderingsberekeningen dienen op grond van de beleidsregel overigens te worden verricht met AERIUS Calculator. Merkwaardig, nu het model op dit moment nog niet geschikt is voor de veehouderij.

In het kort

Kortom: ik betwijfel of de beleidsregel de beoogde dynamiek met zich zal brengen en daadwerkelijk zal bijdragen aan de reductie van de stikstofdepositie en veehouders perspectief zal bieden. Misschien dat in een enkel geval de hardheidsclausule (artikel 9 van de beleidsregel) uitkomst kan bieden. Bijvoorbeeld in geval van een reeds onomkeerbaar in gang gezet verplaatsingstraject.

Vragen?

Heb je vragen over de beleidsregel intern en extern salderen? Neem dan contact op met Paul Bodden.