• Home |
  • Kennis |
  • Beroep op conclusie A-G over schaarse rechten in procedure tegen uitwerkingsplan

Beroep op conclusie A-G over schaarse rechten in procedure tegen uitwerkingsplan

schaarse publieke rechten

In de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Voorzieningenrechter’) van 28 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2150) komt de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven (hierna: ‘de A-G’) over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten aan bod. Daarom is deze uitspraak het signaleren waard.

Conclusie A-G over schaarse rechten

Op 6 juni 2018 heeft de A-G een conclusie over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten uitgebracht. Voor een uitgebreide analyse van deze conclusie verwijzen wij naar onze blog ‘Conclusie A-G over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten’ en de blog ‘De (her)verdeling van milieugebruiksruimte kan een schaars recht zijn’ van onze collega Rachid Benhadi. Uit de conclusie volgt (onder meer) dat bestemmingsplannen, uitwerkings- wijzigings- en/of inpassingsplannen géén besluiten zijn waarbij schaarse rechten worden toebedeeld. Ook omgevingsvergunningen zijn in de regel geen besluiten die schaarse rechten toebedelen, aldus de A-G. De Afdeling heeft nog geen uitspraak gedaan in de zaak waarin deze conclusie is uitgebracht. Onduidelijk is dus nog of de Afdeling het oordeel van de A-G overneemt.

Uitwerkingsplan geen schaars publiek recht

In de uitspraak van 28 juni 2018 ligt een uitwerkingsplan voor dat voorziet in de ontwikkeling van een nieuwe supermarkt. Een concurrent (AH Limmen) heeft beroep ingesteld tegen dit uitwerkingsplan. AH Limmen stelt, onder verwijzing naar voornoemde conclusie van de A-G, dat het uitwerkingsplan een schaars publiek recht is. Burgemeester en wethouders hadden daarom volgens haar de uitgifte van de supermarktlocatie op een transparante wijze moeten verdelen en andere partijen de ruimte moeten geven om mee te dingen naar de exploitatie van de supermarkt. De Voorzieningenrechter is echter op voorhand van oordeel dat, nu de conclusie het standpunt van AH Limmen dat sprake is van een schaars publiek recht niet ondersteunt, het betoog faalt. De Voorzieningenrechter sluit dus, vooruitlopend op de uitspraak van de Afdeling in de zaak waarin de conclusie is uitgebracht, aan bij de conclusie van de A-G.

Tot slot

Heb je vragen over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten? Neem gerust contact op met Luuk of Merel.