Beroepsverbod

Beroepsverbod

De stikstofdepositie op natuurgebieden moet volgens de regering omlaag. Daartoe is er nu een Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden gepubliceerd (Stcrt. 2020, nr. 57568).

Op basis van deze regeling verstrekt het rijk aan provincies een subsidie om veehouderijen aan te kopen voor zover vestigingen gelegen zijn binnen 10 km van een Natura 2000 gebied en met een depositie van tenminste 2 Mol op zo’n gebied. In totaal is 95 miljoen euro beschikbaar. Aankopen hebben betrekking op: het laten vervallen van productierechten (varkens- pluimvee- en fosfaatrechten), de verkrijging van bedrijfsmiddelen en bedrijfsgebouwen, de verkrijging van landbouwgrond, de sloop van bedrijfsgebouwen. Alles tegen marktwaarde.

De provincie draagt er zorg voor dat, voorafgaand aan de aankoop, de activiteiten van de veehouderij op de vestiging zijn beëindigd en de meststoffen vanaf de vestiging zijn verwijderd, het productierecht dat benodigd is voor het houden van vee op de desbetreffende vestiging is komen te vervallen en dat (al naar gelang de toepasselijke verplichtingen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en de Wet natuurbescherming) de omgevingsrechtelijke melding en vergunning en de Natuurbeschermingswetvergunning voor de vestiging worden ingetrokken of zodanig worden aangepast dat er niet langer veehouderijactiviteiten zijn toegestaan. De provincie zorgt ook voor een nieuwe bestemming ter plaatse.

De provincie moet in het kader van de aankoop met de veehouder overeenkomen dat deze “niet elders in Nederland een veehouderij zal vestigen of overnemen, ook niet via een deelneming van de veehouder in een vennootschap, samenwerkingsverband of anderszins”. Dit ‘beroepsverbod’ heeft enige opschudding veroorzaakt. Mij lijkt het de animo voor de regeling niet te bevorderen, het zal lastig te handhaven zijn, het heeft niets met stikstofdepositie te maken. Het zal het beste zijn om de regeling op dit punt aan te passen. Gebeurt dat niet dan zullen er ongetwijfeld veel procedures volgen. Een beroepsverbod-beding in een beëindigingsovereenkomst lijkt mij in elk geval vernietigbaar, zo niet nietig.

Dit artikel is geschreven door Willem Bruil. 

Heb je vragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten op het gebied van (agrarisch) omgevingsrecht.