• Home |
  • Kennis |
  • Blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen: wat zijn gevoelige functies?

Blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen: wat zijn gevoelige functies?

Blootstelling aan gewasbeschermingsmid

Vaste jurisprudentie van de Afdeling luidt dat wanneer het gaat om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, er geen wettelijke bepalingen bestaan over de minimaal aan te houden afstanden tussen gronden waarop gewassen worden geteeld en nabijgelegen woningen. Er dient dus een belangenafweging plaats te vinden. De minimaal aan te houden afstand dient zodanig te worden gekozen dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van het gevoelige object kan worden gegarandeerd. De Afdeling acht een afstand van 50 meter tussen gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, daarbij niet onredelijk. Een kortere afstand is mogelijk, mits daaraan een deugdelijke motivering ten grondslag wordt gelegd (vaak middels een locatiespecifiek onderzoek).

Maar hoe bepaal je wat een gevoelige functie is?

Kan daarbij zomaar worden aangesloten bij andere milieuregelgeving? Nee! De Afdeling heeft in haar uitspraak van 13 maart 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:800) (opnieuw) aangegeven dat niet zonder meer kan worden aangesloten bij andere milieuregelgeving. Deze regelgeving ziet immers op andere vormen van milieuhinder, dan de hinder ten gevolge van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dit overwoog de Afdeling al eerder in een uitspraak van 1 april 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1007). Daarover lees je meer in deze blog.

Hoe bepaal je dan of sprake is van een gevoelige functie?

Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat moet worden beoordeeld of in het betreffende object, ter plaatse van de betreffende functie, mensen langdurig (kunnen) verblijven. Daarmee hebben zij een grotere kans op blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen. Als dat het geval is, is doorgaans sprake van een gevoelig object. Dat is bijvoorbeeld het geval bij kantoren, maar ook bij tuinen.

Hulp nodig?

Heb je vragen over het agrarisch omgevingsrecht? Neem dan gerust contact op met mij of een van de andere specialisten op het gebied van Agribusiness & landelijk gebied.