Wanneer stel je een concerngarantie op?

concerngarantie

Als een huurder huurverplichtingen voor bedrijfsruimte aangaat, moet de huurder vaak een waarborg verschaffen voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst. De waarborg heeft veelal de vorm van een bankgarantie of een waarborgsom. De algemene bepalingen ROZ noemen ook slechts deze twee opties bij naam als zekerheden voor nakoming, terwijl er ook andere en minder kostbare vormen van zekerheid zijn.

Zo’n andere vorm van zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst is een concerngarantie.

Wat is een concerngarantie

Een concerngarantie is een garantie van veelal de moedervennootschap van de huurder tot juiste nakoming van de verplichtingen van de huurder. Het voordeel van een concerngarantie ten opzichte van een bankgarantie is dat een concerngarantie:

  • geen kosten met zich meebrengt;
  • niet van invloed is op de kredietruimte van de huurder bij de bank.

Een nadeel is echter dat het risico bij een concerngarantie groter kan zijn dan bij een bankgarantie. De financiële gezondheid van de moedervennootschap kan verslechteren met alle gevolgen van dien. Dit risico loop je (vrijwel) niet bij een bankgarantie.

Concerngarantie biedt meer mogelijkheden tot maatwerk

Bij het opstellen van een concerngarantie heb je meer vrijheid om zaken zelf in te vullen en te formuleren. De reikwijdte van de concerngarantie kan zo ruim mogelijk worden gemaakt, ruimer dan de bankgarantie waarvoor veelal een standaardmodel wordt gebruikt. Het is echter wel zaak om een concerngarantie nauwkeurig te formuleren om niet tegen problemen aan te lopen.

Abstractheid

Als je wil dat het inroepen van de garantie mogelijk is door slechts een eenvoudige brief van de verhuurder aan de garant, waarbij de garant dus geen beroep kan doen op de verweren van de huurder, dient dit voldoende te volgen uit de inhoud van de concerngarantie. Oftewel, de concerngarantie dient, net als een bankgarantie, abstract te zijn.

Wat doe je als de huurder failliet gaat?

Bij het faillissement van de huurder kan de huurovereenkomst door de verhuurder of de curator van de huurder worden opgezegd. Opzegging op grond van artikel 39 Faillissementswet is volgens de Hoge Raad een regelmatige wijze van beëindiging van de huurovereenkomst die tegen de faillissementsboedel geen recht doet ontstaan tot vergoeding van leegstandschade, ook niet als dit contractueel is bedongen. Wel kan geldig worden bedongen dat een derde, dus de garant, schadevergoeding verschuldigd is aan de verhuurder. Let op dat dit expliciet wordt overeengekomen in de concerngarantie.

Faillissement garant

Maar ook de moedervennootschap/garant kan failliet gaan of in staat van surseance van betaling komen te verkeren. Voor die gevallen is het aan te raden in de huurovereenkomst op te nemen dat de huurder in die situatie alsnog een bankgarantie moet stellen.

Een concerngarantie is dus een goed alternatief voor de bankgarantie of waarborgsom mits deze garantie secuur is opgesteld en de garant daadwerkelijk verhaal biedt en geen lege huls is. Heb je hulp nodig bij het opstellen van een concerngarantie, neem dan contact op met Laurens Sjoerts.

Financiering en zekerheid

Door de huidige financiële onzekerheid is lenen bij banken steeds lastiger, zeker als nieuwe klant. Daarom zullen veel ondernemers uitkomen bij andere kredietverstrekkers en te maken krijgen met andere vormen van het verschaffen van zekerheid. Laurens en Maarten hebben een blogreeks geschreven waarin een drietal vormen van zekerheid voor betaling worden besproken die zij recent aan de hand hebben gehad zodat je weet wat de mogelijkheden en risico’s zijn en problemen worden voorkomen.

Stel je vragen aan onze specialisten

“Neem contact met mij op en ontvang antwoord op jouw vragen. Ik ben bereikbaar per mail of telefoon.”
Laurens Sjoerts