• Home |
  • Kennis |
  • Contracten bij de ontwikkeling van wind- en zonneparken

Contracten bij de ontwikkeling van wind- en zonneparken

Contracten

Het aantal wind- en zonneparken heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Meerdere partijen zijn bij de ontwikkeling en exploitatie betrokken. Deze partijen zijn vaak jarenlang aan elkaar verbonden. Het is dan ook van belang dat de afspraken over de samenwerking goed worden vastgelegd.

Nadat de locatie van het te realiseren wind- of zonnepark bekend is en de subsidie en financiering zijn geregeld, kunnen partijen tegen verschillende problemen aanlopen. Als bepaalde aspecten in de contractuele fase immers niet duidelijk geregeld zijn, kunnen daardoor punten van discussie ontstaan in de bouw- of exploitatiefase.

In welke discussies kunnen partijen verzeild raken? En hoe hadden deze discussies contractueel voorkomen kunnen worden? In deze blog bespreek ik een aantal aspecten waar je op moet letten en waarbij ik zou aanraden om duidelijke afspraken te maken.

Welke punten moet je duidelijk vastleggen?

Doorgaans wordt aan een of meer aannemers of installateurs de opdracht gegeven om een wind- of zonnepark te realiseren. De opdracht kan betrekking hebben op de gehele realisatie van het wind- of zonnepark, bijvoorbeeld van de inkoop van de panelen tot aan de installatie daarvan. Het is overigens ook denkbaar dat de opdracht ziet op een bepaald onderdeel van de realisatie van het wind- of zonnepark, bijvoorbeeld de aankoop van de grond.

Het is van belang dat in de overeenkomst goed wordt vastgelegd welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door de aannemer. Er is weliswaar sprake van contractsvrijheid tussen partijen, maar een aantal punten moeten wat mij betreft in ieder geval vastgelegd worden.

Wat en wanneer moet er (op)geleverd worden aan de opdrachtgever?

Vaak is het met het oog op de financiering van belang om voor een bepaalde datum het wind- of zonnepark in productie te hebben. Een te late oplevering kan vergaande consequenties hebben, onder meer voor de SDE-subsidie. Mogelijk biedt een compensatieverplichting uitkomst als een overeengekomen termijn niet haalbaar blijkt, maar leg het goed vast.

Wanneer gaan de risico’s van het wind- of zonnepark over van de ene naar de andere partij?

Partijen komen meestal overeen wanneer de eigendom van het wind- of zonnepark daadwerkelijk overgaat van de ene naar de andere partij. Mogelijk is deze zogenaamde take over afhankelijk gesteld van betaalmomenten. Het risico gaat dan ook bij de oplevering vaak over naar de eigenaar. Per specifiek onderdeel kan hiervoor een andere termijn gelden. Laat hier geen onduidelijkheid over bestaan.

Welke vergoeding staat tegenover de prestatie van de aannemer?

Tijdens de uitvoering van een project kan een grondprijzenstijging plaatsvinden.

Hebben partijen daar een afspraak over gemaakt? Voor wiens rekening komt de grondprijzenstijging? Is er een betaalschema waaraan voldaan moet worden? Moet er een ingebrekestelling worden gestuurd of is een partij van rechtswege in verzuim? En is er ook een financiële prikkel om ook daadwerkelijk aan de verplichtingen te voldoen?

Dit zijn allemaal aspecten waarover afspraken gemaakt moeten worden en die schriftelijk vastgelegd kunnen worden.

Welke garanties worden er verstrekt of gevraagd?

Een installateur of aannemer garandeert vaak een bepaalde opbrengstverhouding in procenten. Vaak is dit ook gekoppeld aan een beheer- en onderhoudsovereenkomst die gesloten wordt voor de periode dat het wind- of zonnepark in exploitatie is. Ik zou aanbevelen om duidelijkheid vast te leggen welke garanties worden verstrekt. Wat mag de opdrachtgever verwachten van de installatie.

Moeten en/of zijn de NEN-normen in acht genomen (worden)?

De meeste NEN-normen zijn geen wettelijke verplichting. Partijen kunnen die NEN-normen wel overeenkomen om als toetsingscriteria te gebruiken. In de overeenkomst moeten daarover specifieke afspraken gemaakt worden. Controleer daarbij welke vereisten de verzekeraar hier stelt, zodat hier geen probleem kan ontstaan.

Is er een planning en zo ja, is die planning een resultaatsverplichting of slechts een inspanningsverplichting?

Gedurende de realisatie kan er een verandering plaatsvinden in de planning. Is dat een probleem voor een van de partijen, regel dat dan goed.

Vindt er onverwachts een bepaald voorval plaats, wat mag iedere partij dan verwachten van de ander? Kan een verplichting opgeschort worden? Is de planning afhankelijk van de voortgang of kan (en mag) de eigenaar er hard in staan? Ook hierbij is de vraag of er een financiële prikkel of juist niet gewenst is om een planning na te komen.

Belang voor de praktijk

Zelfs als partijen gedacht hebben dat zij de zaken goed hebben vastgelegd in de contractuele fase, lopen zij bij de bouw of exploitatie vaak nog tegen zaken aan waar niet eerder over na is gedacht. Om geschillen echter zoveel mogelijk te voorkomen, is het verstandig om duidelijke en heldere afspraken te maken over kwesties die mogelijkerwijs punten van geschil kunnen vormen.

Heb je vragen over het vastleggen van afspraken of misschien juist over de uitleg van al gemaakte afspraken, neem dan contact met mij op.