• Home |
 • Kennis |
 • De (culturele) ANBI: voorwaarden en fiscale voordelen

De (culturele) ANBI: voorwaarden en fiscale voordelen

De (culturele) ANBI

Een ANBI is een fiscale status die door de Belastingdienst aan een rechtspersoon op verzoek kan worden toegekend. Die status levert fiscale voordelen op. 

In deze blog wordt kort toegelicht wat een ANBI is. Wat zijn de voorwaarden om als ANBI te worden aangemerkt? Welke fiscale voordelen zijn hieraan verbonden? En wat is het verschil is tussen een ‘gewone’ ANBI en een culturele ANBI?

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het is een fiscale status die door de Belastingdienst aan een rechtspersoon op verzoek kan worden toegekend. Die ANBI-status levert zoals gezegd fiscale voordelen op.

Voorwaarden

Om als ANBI te worden aangemerkt, dient de rechtspersoon aan een aantal eisen te voldoen. De belangrijkste daarvan zijn:

 • De activiteiten van de ANBI dienen voor ten minste 90% het algemeen nut te dienen.
 • De ANBI mag geen winstoogmerk hebben.
 • Geen enkele bestuurder mag doorslaggevende zeggenschap hebben over het vermogen van de ANBI.
 • De ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan nodig voor haar activiteiten.
 • Bestuurders genieten geen beloning anders dan eventueel een onkostenvergoeding en vacatiegelden.
 • Het geld dat na opheffing van de ANBI resteert, dient te worden besteed aan een instelling die ook is gericht op het algemeen belang.

Voordelen

Wanneer een rechtspersoon als ANBI is aangemerkt, levert dat fiscale voordelen op. De belangrijkste daarvan zijn:

 • De ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Indien de ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Alle voorwaarden waaraan een ANBI dient te voldoen en alle voordelen die dat oplevert, zijn te vinden op site van de Belastingdienst.

De culturele ANBI

Indien de ANBI actief is op cultureel gebied, kan door de Belastingdienst aan die ANBI de status van ‘culturele ANBI’ worden verleend. De culturele ANBI geniet alle fiscale voordelen van een ‘normale’ ANBI, met het verschil dat voor donateurs nog een extra giftenaftrek geldt.

Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en dit bedrag als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Tegenover deze ruimere giftenaftrek staat dat de zogenoemde ‘liquidatiebepaling’ van een culturele ANBI strikter is dan voor de ‘gewone’ ANBI. De liquidatiebepaling van een ANBI is de bepaling in de statuten waarin staat vermeld wat er met het resterend vermogen van de ANBI gebeurt op het moment dat de ANBI wordt ontbonden.

Bij ontbinding van een culturele ANBI dient resterend geld te worden besteed aan een instelling die ook is gericht op het algemeen belang. Een aanvullende eis is dat deze instelling een soortgelijk doel dient te hebben als de opgeheven culturele ANBI. Deze aanvullende eis geldt voor overige ANBI’s niet.

Heb je nog vragen over de (culturele) ANBI? Neem dan contact op met mij of een van de andere experts op het gebied van Onderneming & Organisatie.