• Home |
  • Kennis |
  • De zorgplicht van de agrarisch adviseur: do’s en don’ts

De zorgplicht van de agrarisch adviseur: do’s en don’ts

Zorgplicht adviseur

Agrarisch adviseurs staan agrarische bedrijven dagelijks met raad en daad bij. Daarbij moet de adviseur de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Met andere woorden: agrarisch adviseurs hebben een zorgplicht voor hun klanten.

Als adviseurs hun klanten onjuist of onvolledig adviseren, dan kan dat leiden tot vervelende aansprakelijkheidskwesties. In de rechtspraak zijn daar tal van voorbeelden van. Te denken valt aan de agrarisch adviseur die zijn klant niet voldoende waarschuwde voor de risico’s van het ontstaan van een pachtovereenkomst. Daardoor ontstond langdurige pacht, terwijl dat niet de bedoeling was van de verpachter.

Maar wat houdt de zorgplicht precies in? Hoe ver gaat de zorgplicht en waar moet je als adviseur concreet rekening mee houden? Ik ga er hierna op in.

Wat houdt de zorgplicht in?

Uit de zorgplicht vloeien verschillende informatie- en mededelingsverplichtingen voort voor de agrarisch adviseur. Welke verplichtingen dat precies zijn, hangt af van de opdracht die de adviseur krijgt.

Het spreekt voor zich dat de adviseur zich in ieder geval moet inzetten voor het belang van zijn opdrachtgever. Dat betekent dat de adviseur moet navragen of de werkzaamheden die hij verricht in overeenstemming zijn met wat de opdrachtgever verlangt. Daartoe zal hij informatie moeten verschaffen en mededelingen moeten doen aan de klant. Zelfs als de instructie van de klant duidelijk is, mag een adviseur deze niet klakkeloos opvolgen. Hij is verplicht om te waarschuwen wanneer de instructie niet verantwoord is. Of wanneer de instructie niet tot het beoogde resultaat leidt of dreigt te leiden.

De adviseur heeft dus ook een waarschuwingsplicht. Die waarschuwingsplicht kan ook betekenen dat de adviseur de klant spontaan adviseert over bepaalde risico’s. Zelfs wanneer een klant over enige deskundigheid beschikt, kan een adviseur een waarschuwingsplicht hebben. Ook deskundigen kunnen immers onachtzaam met hun belangen omgaan.

Waar moet je als adviseur rekening mee houden?

De rechter verwacht van een adviseur dat hij zorgvuldig is. Hij moet bekwaam en redelijk handelen in de situaties waarover hij adviseert. Maar wat bekwaam en redelijk handelen precies is, dat is afhankelijk van de specifieke situatie.

De zorgplicht van de adviseur brengt mee dat de adviseur zijn klant niet onnodig blootstelt aan voorzienbare en vermijdbare risico’s. De adviseur moet ervoor zorgen dat de klant goed geïnformeerd is en in staat om afgewogen beslissing te nemen. Ook dat schrijf de zorgplicht voor.

In welke mate een adviseur de klant daarbij behoort te informeren en te waarschuwen voor een bepaald risico, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De rechter kijkt daarbij onder andere naar de grootte van het risico en hoe waarschijnlijk het is dat het risico zich zal voordoen. Bovendien is de mate waarin een klant zich bewust is van een bepaald risico van belang.

Hoe ver gaat de zorgplicht?

De zorgplicht stopt bij mogelijkheden waar de adviseur redelijkerwijs geen rekening mee kan en hoeft te houden. De adviseur hoeft bijvoorbeeld geen rekening te houden met uitzonderlijke gebeurtenissen en geringe risico’s. Hij hoeft niet te adviseren over mogelijke risico’s die zich naar alle waarschijnlijkheid niet voordoen.

Als de adviseur de klant toereikend heeft voorgelicht, geïnformeerd en zo nodig heeft gewaarschuwd voor mogelijke risico’s, is het aan de klant om het vervolg te bepalen. De klant mag beslissen om risico’s te nemen en zelfs om onvoorzichtige of onredelijke keuzes te maken. De adviseur heeft dan aan zijn taak voldaan. Hij heeft de klant in staat te gesteld om goed geïnformeerd een beslissing te nemen. Als dat achteraf de verkeerde beslissing blijkt te zijn, dan komt die voor rekening van de klant. De adviseur kan in dat geval niets worden verweten.

Conclusie: wees je bewust van de zorgplicht

Het is aan te raden om je als agrarisch adviseur bewust te zijn van de zorgplicht die je hebt voor je klant. Informeer je klant proactief over hetgeen waarover advies wordt gevraagd en waarschuw (zo nodig ook proactief) voor eventuele risico’s.

Blijf met je klant in contact, check regelmatig wat de klant van je verwacht en handel daarnaar. Daarmee verklein je de kans op ongelukken voor je klant. Je verkleint tegelijkertijd ook de risico’s voor jezelf. Bijvoorbeeld als het gaat om procedures over de aansprakelijkheid voor een onjuist of onvolledig advies. Die kwesties blijven zich met regelmaat voordoen.

 

Stel je vragen aan onze specialisten

“Neem contact met mij op en ontvang antwoord op jouw vragen. Ik ben bereikbaar per mail of telefoon.”
Afbeelding voor Stel je vragen aan onze specialisten