• Home |
  • Kennis |
  • Definitieve Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

Definitieve Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

Srv

Op 10 oktober 2019 heeft minister Schouten de definitieve Subsidieregeling sanering varkenshouderijen met toelichting aan de Tweede Kamer gezonden. De publicatie in de Staatscourant heeft op 11 oktober 2019 plaatsgevonden. De regeling zal op 25 november 2019 worden opgesteld voor een periode van ruim zeven weken tot 15 januari 2020.

Doel Srv

De Srv is gericht op het wegnemen van geuroverlast voor omwonenden. Daarvoor zullen varkenshouderijlocaties definitief worden gesloten. Ook de daarbij behorende varkensrechten worden uit de markt gehaald, zodat krimp van de varkensstapel het gevolg is. Hiermee tracht Minister Schouten een vermindering van de stikstofuitstoot van de varkenshouderij te bewerkstelligen.

Verschil concept en definitieve regeling

De openstelling van de concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen heeft geleid tot 39 zienswijzen. Geen van deze reacties heeft aanleiding gegeven tot het wijzigen van de uitgangspunten van de Srv. Er is wel een aantal punten verhelderd met betrekking tot de onderdelen van de Srv en toelichting.

  • Bedrijfswoningen van akker- en tuinbouwbedrijven worden wel meegenomen bij het bepalen van de geurscore.
  • Er is geen ruimte om af te wijken van de sloopverplichting voor varkensstallen, voer- en mestsilo’s en mestkelders. Gebouwen die voor andere landbouwhuisdieren worden gebruikt of niet in relatie staat met de varkenshouderij vallen niet onder de sloopverplichting.
  • Het verbinden van een termijn aan het verbod op het starten van een nieuwe varkenshouderij is niet mogelijk binnen de Europese staatsteunkaders. Alleen op de reeds aanwezige locaties ten tijde van de aanvraag van de subsidie, kan door gegaan worden met het houden van varkens.
  • Voor de strakke termijnen van acht en veertien maanden is het tijdig treffen van voorbereiding noodzakelijk. Deze termijnen worden niet opgerekt.
  • Een extra afwijzingsgrond voor deelname is een varkenshouder die de norm van het varkensrecht heeft overtreden.
  • Tevens is een grondslag voor het afwijzen van een aanvraag opgenomen voor varkenshouders die de wettelijke vereisten voor het houden van varkens hebben overtreden. Afwijzing is in het bijzonder aan de orde als het gaat om substantiële overtredingen van de meststoffenwetgeving en wetgeving voor dierenwelzijn.

Staatsteuntoets

Op 2 mei 2019 is de concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen bij de Europese Commissie genotificeerd in het kader van staatsteun. Er is een aantal maal om aanvullende informatie verzocht, waarna uiteindelijk op 10 oktober 2019 geoordeeld is dat de met de Srv te verstrekken steun verenigbaar is met de interne markt. Vanuit de optiek van staatsteun bestaat er geen bezwaar tegen definitieve vaststelling van de subsidieregeling.

Tijdslijn

Van belang is dat het inschrijven voor deelname aan de Srv nog geen verplichtingen met zich meebrengen. Deze inschrijving is mogelijk tot 15 januari 2020.

Beschikking + 10% voorschot

De inschrijvingen door varkenshouders zullen vanaf begin 2020 worden beoordeeld door RVO. Er wordt een zogenaamde ranglijst gemaakt om te kijken welke varkenshouderijlocaties in aanmerking komen voor de 180 miljoen euro subsidie die beschikbaar is gesteld. Alle inschrijvers ontvangen een beschikking met daarin een antwoord of zij deel kunnen nemen aan de subsidieregeling of niet. Bij een positieve beschikking vraagt RVO om een getekende overeenkomst terug te sturen waarin de varkenshouder aangeeft deel te willen nemen. Ook verklaart hij akkoord te gaan met de voorwaarden. Hiervoor heeft de varkenshouder acht weken de tijd. Hierbij is ook actie vanuit de gemeente gewenst. Zij moeten bevestigen dat de milieuvergunning ingetrokken wordt op het moment dat de varkenshouder daadwerkelijk stopt met de varkenshouderij op die locatie.

Let op! De datum van de schikking is de datum waarop de eerste termijn van acht maanden gaat lopen. Ook ontvang je direct het eerste voorschot van 10% van de totale subsidie.

Definitief stoppen + 70% voorschot

Acht maanden na ontvangst van de beschikking in het voorjaar van 2020 moet definitief gestopt zijn met de varkenshouderij op die locatie. Dat betekent onder andere alle dieren uit de stal, mestkelder leeg en milieuvergunning ingetrokken. Heb je aan die voorwaarden voldaan, dan ontvang je het tweede voorschot van 70% van de toegekende subsidie.

Sloop + 20% resterende deel subsidie

Zijn de dieren uit de stal en de mestkelders leeg en de acht maanden verstreken na ontvangst van de beschikking, dan heb je nog zes maanden de tijd om de voor de varkenshouderij gebruikte dierenverblijven (stallen), voer- en mestsilo’s en mestkelders te (laten) slopen. Ook moet het sloopafval en puin worden afgevoerd.

Op het moment dat de gebouwen daadwerkelijk gesloopt en afgevoerd zijn, dan ontvang je het laatste deel van de subsidie (20%).

Inschrijven ja of nee?

Voor de varkenshouders is van belang dat inschrijven an sich nog geen verplichting met zich meebrengt. Je kunt altijd bekijken wat het daadwerkelijk voor jou tot gevolg heeft. Pas op het moment dat je de beschikking ontvangt, is het moment daar om de overeenkomst te tekenen als je daadwerkelijk wenst deel te nemen. Heb je jezelf niet ingeschreven, dan is er zeer waarschijnlijk geen mogelijkheid om nog deel te kunnen nemen aan deze Subsidieregeling.

Heb je vragen over de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)? Neem dan contact op met José Jochemsen-Vernooij.

Blogreeks ‘Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen’

Dit is het zevende deel van deze reeks. De volgende onderwerpen zullen in de blogreeks aan bod komen: