Duurzame energie: brand bij zonnepanelen

Brand zonnepanelen

Door de energietransitie worden er steeds meer zonnepanelen geplaatst. Bijvoorbeeld op daken van huizen, schuren of gebouwen. Er komen echter ook risico’s kijken bij zonnepanelen, zoals het risico op brand.

Wat nu als er een brand uitbreekt waar zonnepanelen bij betrokken zijn? Op welke zaken moet er dan gelet worden? Voor wiens risico komt de brand? En had het risico op brand bij aangaan van de relatie door partijen al afgedekt kunnen worden?

In deze blog wordt ingegaan op installatiefouten bij zonnepanelen, de aansprakelijkheidsvragen en schadevergoeding. Aansluitend wordt de uitspraak van de rechtbank Limburg besproken. In deze uitspraak staat de vraag centraal wie de risicodrager is van een brand bij zonnepanelen. De rechter gaat ook in op de vraag of de huur van de gehuurde zonnepanelen moet worden doorbetaald nadat alle zonnepanelen door de brand vernietigd zijn.

Brand zonnepanelen door installatiefout: installateur aansprakelijk

Zonnepanelen geïnstalleerd door installateur

Meestal geeft een opdrachtgever aan een installateur opdracht om zonnepanelen te installeren. Als brand ontstaat, moet de oorzaak daarvan onderzocht worden door een deskundige. De conclusie kan bijvoorbeeld zijn dat de brand is ontstaan door installatiefouten. Denk aan het niet vakkundig aanbrengen van bekabeling of doordat gebruikte onderdelen defect zijn.

Dergelijke fouten komen in beginsel voor rekening van de installateur. De installatie voldoet dan niet aan de eisen die contractueel en wettelijk aan de installatie gesteld mogen worden. Dat levert een toerekenbare tekortkoming van de installateur op.

Schadevergoeding

De installateur is in beginsel gehouden de schade te vergoeden die de opdrachtgever door de toerekenbare tekortkoming van de installateur leidt (artikel 6:74 BW). Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee vormen van schadevergoeding:

  • Vervangende schadevergoeding dient ter vervanging van de prestatie zelf (artikel 6:87 BW). Een zonnepark is bijvoorbeeld afgebrand en de installateur heeft nog geen herstel verricht. De opdrachtgever kan dan aan de installateur (zodra deze in verzuim is) mededelen dat hij vervangende schadevergoeding vordert in plaats van herstel.
  • Aanvullende schadevergoeding moet worden betaald naast de nakoming. Dus naast de verplichting van de installateur om tot herstel over te gaan. Bijvoorbeeld wanneer zonnepanelen op het dak van een gebouw in brand zijn gevlogen en daardoor ook schade is ontstaan. Dat kan schade aan het pand zelf zijn, maar de schade kan ook gelegen zijn in het mislopen van opbrengsten van de zonnepanelen. Dat is gevolgschade die de installateur moet vergoeden, tenzij partijen uitsluitingsgrond zijn overeengekomen.

Herstel (nakoming)

Daarnaast is de installateur gehouden om tot herstel over te gaan. Als bijvoorbeeld brand is uitgebroken door foutief aangebrachte bekabeling, is er sprake van toerekenbare tekortkoming van de installateur. Het is daarom aan de installateur om die herstel te verrichten. De installatie moet immers weer werken en voldoen aan de contractuele en wettelijk eisen.

Kosten deskundigenrapport

Het achterhalen van de oorzaak van de brand, het vaststellen van aansprakelijkheid en het begroten van schade wordt doorgaans gedaan door een deskundige. Het inschakelen van deze deskundige kost uiteraard geld.

Op grond van artikel 6:96 lid 2 onder b BW komen de redelijke kosten ter vaststelling van de schade en aansprakelijk voor vergoeding in aanmerking als vermogensschade. De opdrachtgever kan dus betogen dat op grond van deze bepalingen de kosten van de deskundige voor rekening komen van de installateur. Het verdient echter aanbeveling om bij het sluiten van het contract al afspraken te maken over de kosten van eventuele inschakeling van deskundigen. Zo voorkom je discussie in de toekomst.

Samenvattend

Als kan worden aangetoond dat de brand te wijten is aan een installatiefout, dan is de installateur aansprakelijk. De installateur is dan verantwoordelijk voor herstel en het vergoeden van door de brand ontstane schade. Tenzij partijen een uitsluitingsgrond overeengekomen zijn.

Brand zonnepanelen heeft een andere oorzaak

De brand kan ook een andere oorzaak hebben dan een installatiefout. Bijvoorbeeld doordat er brand uitbreekt in het pand en de zonnepanelen daardoor ook in brand vliegen. Als eigenaar van de zonnepanelen komt dat in beginsel voor eigen rekening. Dee verzekeraar zal vervolgens de schade vergoeden als de eigenaar bijvoorbeeld een brand- of opstalverzekering heeft afgesloten.

Wanneer het gaat om gehuurde zonnepanelen, kunnen weer andere vragen worden gesteld. Is de huurder van de zonnepanelen bijvoorbeeld verplicht om de huur door te betalen als de zonnepanelen door brand tenietgaan? Deze vraag wordt beantwoord in de recente uitspraak van de rechtbank Limburg.

Uitspraak: zonnepanelen verwoest door brand

Hallostroom heeft 74 zonnepanelen verhuurd aan een consument (hierna Van Zon genoemd). De zonnepanelen zijn op het dak van een schuur geplaatst. De schuur is in brand gevlogen en door de brand zijn alle zonnepanelen totaal vernietigd. De rechter buigt zich over de vraag wie de risico’s van de brand moet dragen.

Betoog van de partijen

Hallostroom betoogt dat Van Zon krachtens de huurovereenkomst verplicht is om alle huurtermijnen te betalen. Dit gezien zijn verplichting om als een goed huisvader voor de zonnepanelen te zorgen.

Van Zon verweert zich door te verwijzen naar de website van Hallostroom waarop staat dat de zonnepanelen allrisk verzekerd zijn. Hallostroom heeft hierdoor geen recht op de huurtermijnen voor de resterende huurtermijn.

Beoordeling door de rechter

Oorzaak van de brand bij zonnepanelen?

De rechter gaat allereerst in op de oorzaak van de brand. De brand is ontstaan door slijpwerkzaamheden die door Van Zon in de schuur werden uitgevoerd. Volgens de rechter is dit geen reden om de schuld bij Van Zon neer te leggen. Het uitvoeren van slijpwerkzaamheden in een schuur is immers niet dusdanig riskant.

Voor wiens risico komt de brand bij zonnepanelen?

Vervolgens gaat de rechter in op de vraag voor wiens risico de brand komt. De rechter vindt de algemene voorwaarden van Hallostroom niet duidelijk genoeg. Van Zon heeft als consument niet duidelijk in de algemene voorwaarden kunnen lezen dat bij verbranding van de zonnepanelen toch de resterende huurtermijnen moeten worden betaald.

De rechter overweegt dat dit steun vindt in de aanprijzingen van Hallostroom dat er sprake is van een allriskverzekering. Zelfs voor het risico dat de kat van de buren de kabels doorbijt. Op de website van Hallostroom staat immers dat er sprake is van zorgeloos genieten zonder risico en stress. Dit alles ondersteunt de conclusie dat de brand niet voor rekening van Van Zon moet komen.

Huur verschuldigd na verwoesting zonnepanelen?

Partijen hebben echter niets geregeld over de vraag of de huur nog verschuldigd is na te niet gaan van de zonnepanelen. Uit artikel 7:210 BW volgt dat een gebrek in het gehuurde dat genot geheel onmogelijk maakt, de huurder de bevoegdheid geeft om de huurovereenkomst te ontbinden. Na beëindiging van de huurovereenkomst is de huur dan niet meer verschuldigd.

De rechter oordeelt dat Van Zon na ontbinding bij brief geen huur meer verschuldigd is. Van Zon had na het plaatsvinden van de brand bijna een jaar gewacht met het ontbinden van de huurovereenkomst. Dat komt voor eigen rekening van Van Zon. De mogelijkheid om te ontbinden bestond namelijk wel omdat er een gebrek bestond. Als Van Zon de overeenkomst eerder had ontbonden, was Van Zon eerder verlost geweest van de verplichting tot betaling van huur.

Les voor de praktijk: voorkom problemen bij brand zonnepanelen

Maak altijd duidelijke afspraken en leg deze schriftelijk vast. Bijvoorbeeld over wie de risico’s van een brand draagt en voor wiens rekening het inschakelen van een deskundige komt om de oorzaak van de brand te achterhalen.

Als het gaat om een huurovereenkomst en zonnepanelen ligt dat niet anders. Leg vast of de huur nog verschuldigd is na totale vernietiging van de zonnepanelen. Hiermee voorkom je discussies in de toekomst.

Vragen?

Heb je vragen over schade aan zonnepanelen? Neem dan contact op met Stan Wannet of José Jochemsen-Vernooij.

Stel je vragen aan onze specialisten

“Neem contact met mij op en ontvang antwoord op jouw vragen. Ik ben bereikbaar per mail of telefoon.”
Stan Wannet