• Home |
  • Kennis |
  • Energielabel C verplichting voor kantoren: ROZ-Clausule

Energielabel C verplichting voor kantoren: ROZ-Clausule

Energielabel C

Het is belangrijk dat huurder en verhuurder afspraken maken over de te treffen werkzaamheden die nodig zijn om een kantoorpand tijdig te laten voldoen aan de label C-verplichting.

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft hiervoor onlangs een aantal optionele Duurzaamheid/Green lease bepalingen opgesteld. Deze modelclausules kunnen als basis dienen voor de afspraken die partijen willen maken om een kantoorgebouw duurzamer te maken.

In deze blog behandel ik de huidige ROZ-algemene bepalingen met betrekking tot onderhoud en de optionele modelclausules van ROZ.

Algemene bepalingen ROZ kantoorruimte 2015

Wanneer een huurovereenkomst is aangegaan conform het ROZ-model 2015 voor kantoorruimte, is de verhuurder op grond van artikel 13.1 van de Algemene Bepalingen in beginsel bevoegd om op, aan of in het gehuurde werkzaamheden te verrichten in het kader van onderhoud, herstel en vernieuwing. Daarin zijn begrepen het aanbrengen van extra voorzieningen of werkzaamheden die nodig zijn in verband met (milieu-)eisen.

In artikel 13.2 tot en met artikel 13.5 van de Algemene Bepalingen is geregeld in welke gevallen de huurder deze werkzaamheden moet gedogen. Voor zover er niet is afgeweken van deze bepaling heeft de verhuurder bij gebruik van een ROZ-model 2015 dus geen toestemming van de huurder nodig om het kantoorgebouw aan te passen voor het verbeteren van de energie-index.

Verhuurder moet er uiteraard wel voor zorg dragen dat het huurgenot van de huurder zo min mogelijk wordt aangetast. De verplichtingen voor de huurder op grond van het ROZ-model gaan verder dan de wettelijke verplichtingen.

Modelclausule ROZ

ROZ heeft onlangs een modelclausule opgesteld voor kantoorgebouwen die niet voldoen aan de label C-verplichting en voor kantoorgebouwen die wel al voldoen aan de label C-verplichting, maar gedurende de looptijd van de huurovereenkomst hun energie-index willen verbeteren. Deze modelclausules kun je hier vinden.

Door middel van deze clausules kunnen partijen afspraken maken hoe op tijd aan de Label C-verplichting wordt voldaan. Ook wordt (optioneel) geregeld wat partijen moeten doen als de energie-index van het kantoorgebouw gedurende de huurovereenkomst zou worden aangescherpt.

Informatieplicht energiebesparing

Verder is een tekstvoorstel opgenomen voor de informatieplicht energiebesparing. De drijver van een inrichting moet sinds 1 juli 2019 voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. De drijver van een inrichting, dat kan zijn de huurder of verhuurder, geeft aan welke energiebesparende maatregelen al aanwezig zijn in het gehuurde. Daarvoor moet een rapport worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

In het optionele artikel van ROZ wordt geregeld dat de ene partij op verzoek van de andere partij alle benodigde gegevens moet aanleveren over. Dit heeft met betrekking tot de door hem in het gehuurde uitgevoerde energiebesparende maatregelen als bedoeld in artikel 2.15 Activiteitenbesluit milieubeheer en Bijlage 10 Activiteitenregeling milieubeheer. Op die manier kan worden voldaan aan de informatieplicht energiebesparing.

Ik raad aan om de bepalingen door te nemen bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst of bij het maken van tussentijdse afspraken over verduurzaming van het gehuurde.

Vragen?

Heb je vragen heeft over de label C-verplichting of de optionele bepalingen die door ROZ zijn geformuleerd? Neem dan contact op met Myke Willems-Muller.

Blogreeks ‘Energielabel C verplichting voor kantoren’

Dit is de tweede blog in deze reeks over ‘Energielabel C verplichting voor kantoren’. De volgende onderwerpen komen aan bod: