• Home |
  • Kennis |
  • Energielabel C verplichting voor kantoren: wat betekent dat?

Energielabel C verplichting voor kantoren: wat betekent dat?

Energielabel C

Vanaf 1 januari 2023 is het verboden een kantoorgebouw te gebruiken of in gebruik te nemen zonder minimaal een energielabel C. Dat is een energie-index van 1,3 of beter als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. In de praktijk wordt het ook wel Label C genoemd.

Hoe werkt het in de praktijk en wat als je er niet aan voldoet? In deze blog ga ik kort in op de Label C-verplichting.

Wanneer is het energielabel C verplicht?

Het gebruiksverbod geldt voor kantoorgebouwen met een gebruiksoppervlakte groter dan 100 m² en gemengde gebouwen waarvan het totale gebruiksoppervlakte voor meer dan 50% uit kantoorfuncties bestaat. Dat volgt uit artikel 5.11 van het Bouwbesluit 2012.

Kantoorgebouwen waarvan meer dan 50% in beslag wordt genomen door nevenfuncties (zoals een bedrijfskantine en vergaderzalen) hoeven dus niet aan de Label C-verplichting te voldoen.

Datzelfde geldt voor Rijks-, provinciale- en gemeentelijke monumenten of kantoorgebouwen die binnen twee jaar worden gesloopt, getransformeerd of onteigend.

Energielabel C verplichting in de praktijk

Voor kantoorgebouwen die nu nog niet voldoen aan de eisen om een energielabel C te verkrijgen, moeten maatregelen worden getroffen om alsnog aan die eisen te voldoen. De mate van die werkzaamheden zal per kantoorgebouw verschillen.

De hardheidsclausule

Er geldt een hardheidsclausule: als sprake is van kantoorgebouwen waarvoor zulke ingrijpende maatregelen moeten worden getroffen dat de terugverdientijd langer is dan 10 jaar, dan hoeven enkel de maatregelen te worden getroffen die een terugverdientijd van minder dan 10 jaar hebben. Dat moet echter wel gemotiveerd worden aangetoond.

Een gebruiksverbod

Als op 1 januari 2023 niet wordt voldaan aan de Label C-verplichting, leidt dat (zoals gezegd) tot een gebruiksverbod. Dat betekent dat het kantoorgebouw niet meer als kantoorgebouw mag worden gebruikt. Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid handhavend op te treden.

Een gebrek

Als een kantoorgebouw niet meer mag worden gebruikt, dan kan dat een gebrek opleveren als bedoeld in artikel 7:204 BW. Als sprake is van een gebrek, dan is de verhuurder op grond van de wet verplicht dit op verlangen van de huurder te verhelpen.

Dat ligt anders als herstel onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van de verhuurder te vergen zijn. Dat laatste mag niet snel aangenomen worden. Dat herstel onvoordelig zou zijn in verband met de kosten die moeten worden gemaakt in verhouding tot de waarde van de zaak, maakt dat niet anders.

In het ROZ model is het begrip “gebrek” in artikel 2.1 van de Algemene Bepalingen geherdefinieerd. Er is derhalve afgeweken van de wet.

Tot slot

Begin op tijd met het treffen van maatregelen om te verduurzamen en daardoor te kunnen voldoen aan de eisen van het Label C. Vraag het Label ook tijdig aan. Heeft jouw kantoorgebouw al een energielabel C, B of A, dan hoef je nu niets te doen.

De Label C-verplichting is echter geen eindstation, in 2030 moeten kantoorgebouwen een energielabel A hebben.

De Rijksoverheid streeft naar een energieneutraal gebouwde omgeving in 2050. Het is dus verstandig om daar op voor te sorteren, ook als je nu al aan de Label C-verplichting voldoet.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze blog vragen over de Label C-verplichting? Neem dan vrijblijvend contact op met Myke Willems-Muller.

Blogreeks ‘Energielabel C verplichting voor kantoren’

Dit is de eerste blog in deze reeks over ‘Energielabel C verplichting voor kantoren’. De volgende onderwerpen komen aan bod: