• Home |
  • Kennis |
  • Experiment Crisis- en herstelwet: bestaande woningen afkoppelen van het gasnet

Experiment Crisis- en herstelwet: bestaande woningen afkoppelen van het gasnet

Crisis- en herstelwet

In het concept-klimaatakkoord worden gemeenten aangewezen als regievoerders bij de uitvoering van de energietransitie van de gebouwde omgeving. Een enorme opgave, want het gaat om de transformatie van 7 miljoen bestaande woningen, die bijna allemaal met gas worden verwarmd. En dat vóór 2050. Elke gemeente moet in 2021 een warmtevisie hebben opgesteld. Daarin moeten gemeenten aangeven hoe zij denken de transitie vorm te geven. Naar huidige inzichten is voor warmtenetten een belangrijke rol weggelegd om de (bestaande) gebouwde omgeving van het gas af te krijgen. Daarbij lopen regievoerende (proeftuin-) gemeenten echter aan tegen wettelijke beperkingen.

Proeftuinen: bestemmingsplan verbrede reikwijdte

Eén van die beperkingen is de aansluitplicht op het gasnet uit de Gaswet. Voor nieuwe woningen is die aansluitplicht al per 1 juli 2018 afgeschaft (zie mijn eerdere blogs hierover), maar dat biedt uiteraard geen oplossing voor de 7 miljoen bestaande woningen. De proeftuingemeenten willen de bevoegdheid om in ‘bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte’ een gebied aan te wijzen waar op een bepaalde datum de gasaansluitingen van bestaande woningen afgekoppeld kunnen worden. Een wijziging van de Crisis- en herstelwet gaat dit mogelijk maken. Deze wijziging is al aangenomen door de Tweede Kamer en treedt naar verwachting medio 2019 in werking. Met de wijziging kan bij wijze van experiment (artikel 2.4 Chw) worden afgeweken van de Gaswet en de daarin opgenomen aansluitplicht voor bestaande woningen. Om van deze bepaling gebruik te kunnen maken, zal het af te koppelen gebied als experiment (als bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) moeten worden aangemeld en opgenomen in het Besluit uitvoering crisis-en herstelwet. De aanwijzingsprocedure hiervoor zal met dezelfde wijziging van de Crisis- en herstelwet worden gestroomlijnd en niet langer dan ongeveer drie maanden duren. Het experiment is voorlopig alleen nog mogelijk voor de 27 proeftuingemeenten en voor transformatie- en herstructureringsgebieden in de zin van de Crisis- en herstelwet. De wijziging van de Chw is zeker nog niet het sluitstuk van wetswijzigingen voor de energietransitie. Het concept-klimaatakkoord kondigt de herijking van (vele) regels aan om de energietransitie en de wijkgerichte aanpak zoveel mogelijk te faciliteren. Wordt vervolgd!

Vragen?

Heb je vragen over de energietransitie en gebouwde omgeving? Neem dan contact met mij op. Dit artikel verscheen ook in Binnenlands Bestuur.