• Home |
  • Kennis |
  • (Faunabeheerplan) Goedkeuring faunabeheerplan. (TvAR 2021/8070)

(Faunabeheerplan) Goedkeuring faunabeheerplan. (TvAR 2021/8070)

Faunabeheerplan

Het college van gedeputeerde staten van Gelderlandmoet bij de goedkeuring van het faunabeheerplan beoordelen of aan de vrijstellingsvoorwaarden uit de Wnb
is voldaan. Een van de voorwaarden om op grond van artikel 3.15 van de Wet natuurbescherming van de in artikel 3:1, eerste lid, en in artikel 3:10, eerste lid, bedoelde soorten vrijstelling te verlenen van het verbod om deze opzettelijk te doden, is dat deze soorten schade veroorzaken.

Verder moet onder meer zijn voldaan aan de voorwaarden dat er geen andere bevredigende oplossing is, de afwijking gerechtvaardigd is op grond van één van de in de betrokken bepalingen genoemde belangen en geen sprake is van een verslechtering van de staat van instandhouding.

Aan de hand van deze voorwaarden dient verweerder te toetsen of aan de landelijke en provinciale vrijstelling uitvoering kan worden gegeven in het werkgebied van de Faunabeheereenheid, dat, met uitzondering van Kroondomein Het Loo, de gehele provincie Gelderland omvat.

Lex Rutten heeft een annotatie bij de uitspraak geschreven die is verschenen in het oktobernummer van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.