Fosfaatrechten en pacht

Fosfaatrechten

In beginsel zijn de fosfaatrechten van de pachter. De fosfaatrechten zijn niet gebonden aan of hangen niet samen met grond of gebouwen. Een verpachter kan wel aanspraak op fosfaatrechten maken, indien langdurig bedrijfsmiddelen van overwegend belang aan de pachter ter beschikking zijn gesteld. In deze blog wordt ingegaan op de uitspraak van de Pachtkamer het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 26 maart 2019.

De uitspraak

De hoofdregel is dat fosfaatrechten van de pachter zijn. De Pachtkamer vindt daarbij van belang dat uit de Meststoffenwet volgt dat de fosfaatrechten vrij overdraagbaar zijn en niet grondgebonden.
De hoofdregel gaat niet op als de verpachter langdurig bedrijfsmiddelen aan de pachter ter beschikking heeft gesteld. Voorwaarde is dat het gaat om bedrijfsmiddelen die voor het exploiteren van het bedrijf van de pachter van overwegend belang zijn. Volgens de Pachtkamer is hiervan sprake als de verpachter een hoeve verpacht, los land van 15 hectare of meer in reguliere pacht of liberale pacht die langer dan 12 jaar duurt, of een bedrijfsgebouw dat specifiek is ingericht voor de melkveehouderij.
De Pachtkamer geeft aan dat fosfaatrechten voor 50% worden toegerekend aan de gebouwen en voor 50% aan de grond die de pachter op 2 juli 2015 ten behoeve van het gehouden vee in gebruik had.

50/50 verdeling

Als van voorgaande sprake is, dan moet de pachter bij het einde van de pachtovereenkomst fosfaatrechten overdragen. De verpachter moet evenwel 50% van de marktwaarde van de overgedragen fosfaatrechten aan de pachter betalen.

In de praktijk

De vraag is of bij het einde van de pacht fosfaatrechten aan de verpachter worden overgedragen. Het is goed denkbaar dat de verpachter financieel wordt gecompenseerd en 50% van de waarde krijgt. Bijvoorbeeld als een verpachter niet geregistreerd is bij RVO als houder van runderen. De fosfaatrechten moeten immers op naam worden gezet en dat is niet mogelijk als de verpachter niet geregistreerd is. Wel is het mogelijk dat de fosfaatrechten rechtstreeks worden overgedragen aan de opvolgende pachter. De praktijk zal moeten gaan uitwijzen hoe hier mee om wordt gesprongen.

Als je op de hoogte wil zijn van de ontwikkelingen op het gebied van fosfaatrechten en pacht, hou dan mijn blogs in de gaten.

Vragen? Neem contact op met José Jochemsen-Vernooij