Gebreken na oplevering van een wind- of zonnepark

Gebreken na oplevering

Bij het realiseren van duurzame energieprojecten wordt er veel tijd gestoken in de fase van ontwikkeling. Het kan natuurlijk gebeuren dat bij of na de oplevering van een project bepaalde gebreken naar voren komen, waar partijen mogelijk nooit bij stilgestaan hebben.

Enkele voorbeelden van gebreken zijn:

  • onzorgvuldige opbinding of aansluiting van de bekabeling, waardoor brandgevaar ontstaat;
  • het onvoldoende behandelen van bepaalde delen van de installatie, waardoor roestvorming kan ontstaan;
  • het ondeugdelijk monteren van de installatie als geheel, waardoor deze niet bestendig is tegen bepaalde weersomstandigheden zoals hevige wind.

Tot aan de oplevering draagt de aannemer het risico voor het werk. Het werk is opgeleverd zodra de opdrachtgever het werk keurt en (al dan niet stilzwijgend) aanvaardt.

Voor partijen is het dan ook van belang goed vast te leggen hoe de oplevering moet plaatsvinden, zodat partijen weten wanneer het werk als opgeleverd geldt. Vooral omdat het risico dan overgaat.

Of toch niet?

Ontslagen van aansprakelijkheid (of toch niet?)

Nadat het werk is opgeleverd, is de aannemer ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever redelijkerwijs had moeten ontdekken bij de oplevering. Het betreft dan in de regel gebreken die de opdrachtgever bij een normale visuele inspectie kan waarnemen.

Maar ook na de oplevering kan de aannemer aansprakelijk worden gesteld voor gebreken (uitvoeringsfouten). Denk daarbij aan een niet-werkend onderdeel van het werk als gevolg van een fout in de uitvoering. Het is dan wel zaak dat de opdrachtgever dit soort gebreken tijdig meldt bij de aannemer, die vervolgens binnen een redelijke termijn die gebreken moet wegnemen.

Van een opdrachtgever kan echter niet verwacht worden dat hij de kennis en kunde heeft die verwacht mag worden van een partij die veelvuldig werkzaam is op het gebied van duurzame energieprojecten. Dit kan dus bij het constateren van gebreken na oplevering voor problemen zorgen.

Exemplarisch in dit kader is het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch waar de positie van de aannemer aan de orde komt.

Uitspraak: gebrekkige zonnepaneleninstallatie

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 9 maart 2021 een uitspraak gedaan in een kwestie over een gebrekkige installatie van zonnepaneleninstallaties en de positie van de aannemer daarin.

Partijen hebben een overeenkomst voor de levering en montage van een zonnepaneleninstallatie gesloten. Een aantal zonnepanelen is van het dak gewaaid en een omvormer blijkt defect. Deze omvormer is na vier maanden vervangen.

Echter, na gepoogd herstel van de installatie blijken de zonnepanelen nog steeds niet goed gemonteerd. Uit een onafhankelijk onderzoeksrapport volgt dat bij de installatie niet voldaan is aan de veiligheidsvoorschriften, de montage ondeugdelijk is verricht en er sprake is van brandgevaar.

Verweer aannemer

De aannemer verweert zich door te stellen dat de gebreken reeds bij oplevering waarneembaar waren. Doordat de opdrachtgever deze gebreken toen niet heeft gezien en dus ook niet tijdig daarover heeft geklaagd, zou de aannemer niet succesvol aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Oordeel hof

Het gerechtshof is niet meegegaan in dit verweer van de aannemer. Het gaat hier om een complexe en omvangrijke installatie met 350 zonnepanelen. De aannemer kan hier gezien worden als een specialist, waar tegenover staat dat de opdrachtgever geen zicht heeft op de technische aspecten en uitvoering van deze installatie. Hierdoor kan de opdrachtgever niet verweten worden dat hij de gebreken bij oplevering over het hoofd heeft gezien.

Ook oordeelt het gerechtshof dat niet vast is komen te staan dat de opdrachtgever de aannemer te laat heeft geïnformeerd over deze gebreken. De ondeugdelijkheid van de gehele installatie is pas geconstateerd nadat een aantal zonnepanelen van het dak is gewaaid. Het gerechtshof vindt de tekortkoming van de aannemer in deze kwestie van voldoende gewicht om de ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen. De aannemer wordt veroordeeld tot betaling van een aanzienlijk schadebedrag.

Les voor de praktijk

Wees voorafgaand aan de oplevering alert op eventuele gebreken. Leg bij de oplevering een en ander goed vast. Gaat het om technisch ingewikkelde zaken die opgeleverd gaan worden en ontbreekt de expertise op dat gebied, dan kan een onafhankelijke inspecteur de inspectie of keuring verrichten. Dit kan ervoor zorgen dat gebreken bij wind- of zonneparken tijdig worden opgemerkt en verregaande gevolgen mogelijk voorkomen worden met grote schadeposten als gevolgschade die daaraan gekoppeld zijn.

 

Stel je vragen aan onze specialisten

“Neem contact met mij op en ontvang antwoord op jouw vragen. Ik ben bereikbaar per mail of telefoon.”
Stan Wannet