Geen inschrijving, geen procesbelang?

Afbeelding voor Geen inschrijving, geen procesbelang?

In het Grossmann-arrest oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat indien een partij geen offerte heeft ingediend wegens beweerdelijk discriminerende specificaties in de aanbestedingsstukken op grond van de Rechtsbeschermingsrichtlijn, deze partij het recht heeft om rechtstreeks tegen deze specificaties beroep in te stellen.

Het Hof overwoog daarbij expliciet dat het buitensporig zou zijn te verlangen dat, om bij de rechter te kunnen klagen over deze discriminerende eisen, een onderneming toch een inschrijving moet indienen, hoewel de kans dat de opdracht aan haar wordt gegund nihil is.

Uit een zaak in Italië blijkt dat het verkrijgen van rechtsbescherming vrijwel altijd afhankelijk is van inschrijving, zelfs wanneer de onderneming de wettigheid van de aanbesteding wegens buitensporige beperking van de mededinging wil aanvechten.

De bestuursrechter in eerste aanleg van Ligurië legt het Hof de vraag voor of deze nationale rechtspraak verenigbaar is met de Rechtsbeschermingsrichtlijnen.

Is deze nationale rechtspraak verenigbaar met de Rechtsbeschermingsrichtlijnen? In dit artikel geeft Elise Zeelenberg antwoord op die vraag.