• Home |
  • Kennis |
  • Herstructureren in crisistijd: surseance van betaling

Herstructureren in crisistijd: surseance van betaling

Herstructureren

Als je onderneming tijdelijk haar betalingsverplichtingen niet kan nakomen, kan het aanvragen van de surseance van betaling een adempauze geven. Deze adempauze kun je gebruiken om een regeling met de schuldeisers te treffen en de financiële huishouding van je onderneming weer op orde te brengen. Bij een succesvolle surseance kan het faillissement van je onderneming worden voorkomen.

In deze blog leg ik uit wat de surseance precies inhoudt en in welke gevallen de surseance een geschikt instrument kan zijn.

De aanvraag van de surseance van betaling

De surseance van betaling (uitstel van betaling) wordt aangevraagd door het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. De surseance wordt vervolgens direct voorlopig verleend zonder dat er een zitting wordt gehouden. De rechtbank zal hierbij een datum bepalen voor de mondelinge behandeling van de definitieve surseance-verlening. Deze zitting vindt meestal ongeveer drie maanden na de voorlopige verlening plaats.

De surseance zal niet definitief worden verleend indien er gegronde vrees voor benadeling van schuldeisers bestaat of als het vooruitzicht niet bestaat dat na verloop van tijd de schulden kunnen worden voldaan.

Als de surseance definitief wordt verleend, is dit voor de duur van maximaal anderhalf jaar. Deze termijn kan eenmaal met maximaal anderhalf jaar worden verlengd.

Geen aandeelhoudersbesluit vereist

Het bestuur van een besloten vennootschap kan de surseance aanvragen zonder toestemming van de aandeelhouders. Bij een faillissementsaanvraag is wel een aandeelhoudersbesluit vereist. Om die reden komt het regelmatig voor dat een surseance wordt aangevraagd, terwijl een faillissement is beoogd. Indien namelijk al snel duidelijk is dat de schulden na verloop van tijd niet kunnen worden voldaan, zal de surseance direct worden omgezet in een faillissement. Zo krijgt het bestuur dan alsnog het beoogde faillissement.

De gevolgen van de surseance van betaling

Bij de voorlopige verlening van de surseance stelt de rechtbank een bewindvoerder aan. Het bestuur van de onderneming is nog slechts bevoegd om daden van beheer en beschikking te verrichten met instemmen van deze bewindvoerder. Het bestuur en de bewindvoerder zullen dus moeten samenwerken om de surseance een succes te maken.

Het belangrijkste gevolg van de surseance is dat je onderneming de schulden waarvoor de surseance werkt gedurende de surseance niet hoeft te betalen. Je onderneming krijgt uitstel van betaling van bepaalde schulden.

De uitstel van betaling geldt niet voor alle schulden. Zo werkt de surseance niet voor vorderingen waaraan voorrang is verbonden. Dit betekent dat onder andere de belastingschuld gewoon (tijdig) zal moeten worden betaald. Ook kunnen schuldeisers met pand- of hypotheekrechten deze rechten uitwinnen. Als sprake is van een bancaire financiering, zullen dus ook de betalingsverplichtingen richting de bank moeten worden nagekomen.

Werknemers in de surseance van betaling

Het verlenen van de surseance heeft voor werknemers geen directe gevolgen. De werknemers blijven in dienst van de onderneming en zullen hun werk moeten blijven uitvoeren. Wel geeft de Faillissementswet de mogelijkheid om werknemers te ontslaan met inachtneming van de opzegtermijn op grond van het reguliere ontslagrecht. Er hoeft in dat geval geen transitievergoeding te worden betaald.

Deze versoepelde opzegmogelijkheid van arbeidsovereenkomsten biedt de mogelijkheid om tijdens de surseance een gedeelte van het personeelsbestand te saneren. De bewindvoerder zal hier wel aan moeten meewerken. De bewindvoerder zal deze medewerking slechts verlenen indien, mede door het ontslag van personeel, voldoende zicht is op het slagen van de surseance. Als dat niet zo is, zal de surseance in een faillissement worden omgezet.

Bij een faillissement kan de curator alle werknemers ontslaan met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal zes weken. De werknemers kunnen dan wel aanspraak maken op de loongarantieregeling van het UWV die niet geldt bij een surseance. Het UWV zal bij een faillissement het loon van de werknemer betalen over de periode van 13 weken vóór de opzegdatum tot de datum dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Daarnaast wordt ook onder andere vakantiegeld en vakantiedagen over een periode van maximaal 1 jaar voor het einde van het dienstverband vergoed.

Akkoord tijdens surseance van betaling

In deze blogreeks zijn al twee vormen van akkoord aan bod gekomen: een crediteurenakkoord buiten faillissement en het WHOA-akkoord. Ook tijdens de surseance kan een akkoord aan de schuldeisers worden aangeboden.

Een akkoord slaagt als tijdens de akkoordbehandeling op de rechtbank de meerderheid van de schuldeisers, die minimaal de helft van de schuldenlast vertegenwoordigen, met het akkoord instemmen. Ook mag er geen sprake zijn van bepaalde weigeringsgronden. Zo moet de nakoming van het akkoord gewaarborgd zijn, mag geen sprake zijn van bedrog en mogen bepaalde schuldeisers niet bevooroordeeld worden.

Bij het slagen van akkoord, ontvangen de schuldeisers een bepaald percentage van hun vordering waarna de resterende vordering niet meer betaald hoeft te worden. Vervolgens eindigt de surseance en kan de onderneming weer, zonder bewindvoerder, verder.

Het akkoord werkt slechts ten aanzien van de schuldeisers waarvoor ook de surseance werkt. Aangezien de surseance niet werkt voor vorderingen waaraan voorrang is verbonden, werkt een akkoord hier ook niet voor.

Is de surseance een bruikbaar instrument tijdens de coronacrisis?

Een surseance van betaling slaagt maar in een beperkt aantal gevallen. Bij de meeste ondernemingen die surseance aanvragen, bestaat namelijk geen vooruitzicht dat de schulden uiteindelijk kunnen worden betaald.

Daarnaast is van belang om in gedachten te houden dat een surseance slechts een tijdelijk uitstel van betaling betekent. De surseance zal dus uitsluitend een bruikbaar instrument zijn indien je onderneming ‘oude’ schulden heeft die niet op korte termijn kunnen worden voldaan, maar binnen afzienbare tijd wel een winstgevende exploitatie mogelijk is. Op het moment dat het einde van de coronacrisis in zicht is, kan de surseance dan ook een zinvol instrument zijn voor ondernemingen die tijdens de coronacrisis een aanzienlijke schuldenlast hebben opgebouwd, maar na de crisis weer winstgevend zullen zijn. Deze ondernemingen kunnen gebruik maken van een uitstel van betaling en hiermee de coronacrisis uiteindelijk overleven.

Blogreeks ‘Herstructureren in crisistijd’

In deze blogreeks gaan wij uitgebreid in op diverse onderwerpen die voor de ondernemer van belang kunnen zijn om zijn onderneming in crisistijd te redden. Zelfs als dat betekent dat een faillissement moet volgen. In het uiterste geval kan namelijk een faillissement uitkomst bieden om in ieder geval een deel van de onderneming te redden.

In de blogreeks ‘herstructureren in crisistijd’ komen de volgende onderwerpen aan bod:

Vragen?

Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Christiaan Donners of een van onze andere experts op het gebied van faillissementen en herstructurering.

Op de hoogte blijven?

Wil je deze blogs automatisch in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief Ondernemerszaken om op de hoogte gehouden te worden.

Samenwerking Hekkelman en Watson

De blogreeks wordt geschreven door de insolventierechtspecialisten van Hekkelman advocaten en notarissen en Watsonlaw. Tussen onze kantoren bestaat een unieke samenwerking die ons in staat stelt om onze gezamenlijke expertises zo optimaal mogelijk voor onze cliënten te benutten.