• Home |
  • Kennis |
  • Herziening pachtbeleid onderdeel van kringloopvisie LNV

Herziening pachtbeleid onderdeel van kringloopvisie LNV

pachtbeleid

Op 17 juni 2019 is de kringloopvisie ‘Op weg met nieuw perspectief‘ aan de Tweede Kamer gezonden. Deze visie beschrijft hoe de beweging naar kringlooplandbouw in gang is gezet. De minister van LNV acht de omschakeling naar kringlooplandbouw nodig voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland.

De visie is in navolging van de visie ‘Waardevol en Verbonden‘ van 8 september 2018. Hierin is de omslag naar kringlooplandbouw omschreven en wat dit van Nederland vraagt om de toekomst van onze voedselvoorziening veilig te stellen. Het standpunt is dat de voedselvoorziening én economisch én ecologisch efficiënt moet zijn.

In de visie ‘Op weg met nieuw perspectief’ zijn voor meerdere onderwerpen en sectoren acties omschreven die nodig zijn, maar ook de weg die daarvoor kan worden gevolgd. De minister van LNV wil onder meer kijken naar wet- en regelgeving die belemmerend is voor de kringlooplandbouw. In deze blog wordt kort ingegaan op de randvoorwaarden om te komen tot kringlooplandbouw afkomstig uit de visie ‘Waardevol en Verbonden’ en de in dat kader gewenste herziening van het pachtbeleid.

Randvoorwaarden

In de visie ‘Waardevol en Verbonden’ heeft het kabinet vier randvoorwaardelijke doelen opgenomen om kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen in 2030 op een zo laag mogelijk schaalniveau te sluiten.

  1. De economische positie van boeren en tuinders is dusdanig dat zij in de kringlooplandbouw een goed inkomen verdienen, nieuwe verdienmodellen kunnen ontwikkelen, kunnen innoveren en gezonde bedrijven in stand kunnen houden.
  2. De natuur in de natuurgebieden, op de landbouwgronden en in de wateren is rijker en veelzijdiger. De biodiversiteit neemt toe. Landbouw en natuur versterken elkaar.
  3. De maatschappelijke waardering voor voedsel is toegenomen. Dat geldt voor individuele consumenten, voor grootgebruikers en voor horeca. Verspilling is uit den boze. De afstand tussen primaire producenten en burgers is kleiner geworden.
  4. Nederland heeft internationaal zijn prominente, vernieuwende rol behouden.

Visie ‘Op weg met nieuw perspectief’

In de visie ‘Op weg met nieuw perspectief’ zijn aan voornoemde vier randvoorwaardelijke doelen, twee randvoorwaarden toegevoegd, te weten:

  1. De inspanningen op het gebied van kennis en innovatie worden maximaal gericht op het realiseren van kringlooplandbouw, onder andere door ruim baan te geven aan een grote diversiteit aan praktijkinnovaties en passende opleidingen voor de ondernemers van morgen.
  2. Wet- en regelgeving stimuleren de omslag, vooral door vermindering van de regeldruk, nadruk op regels die werken en experimenteerruimte.

In de visie ‘Op weg met nieuw perspectief’ is aangegeven dat de bodemstrategie de basis vormt voor het realiseren van de kringlooplandbouw. In dit kader is een herziening van het pachtbeleid noodzakelijk om in 2030 alle landbouwbodems duurzaam te laten beheren. Op die wijze moeten langdurige relaties tussen verpachters en pachters worden bevorderd.

Ook zou een nieuw pachtbeleid ertoe moeten bijdragen dat pachtende boeren kunnen investeren in het bedrijf en de bodem en (jonge) boeren meer mogelijkheden krijgen om via pacht een gezond bedrijf op te bouwen. In dat kader heeft de minister aangegeven dit jaar nog een conceptwetsvoorstel voor herziening van het pachtbeleid in consultatie te willen brengen.

Wij houden je op de hoogte!