Herziening pachtbeleid: stand van zaken

Herziening pachtbeleid

In mijn eerdere blog over de kringlooplandbouw en de visie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) daarop, is onder meer de herziening van het pachtbeleid aan de orde gekomen.

De minister heeft in 2019 aangegeven eind van dat jaar nog met een conceptwetsvoorstel te komen voor de herziening van het pachtbeleid. Eind 2019 is er echter geen conceptwetsvoorstel gekomen.

Wat is de huidige stand van zaken?

Herziening eind 2020

In de kamerstukken van 23 september 2020 over het pachtbeleid is ingegaan op de vragen en opmerkingen over Pachtnormen 2020 en de beantwoording daarvan door de minister van LNV. Belangrijkste conclusie hieruit is dat de minister van LNV verder werkt aan de herziening van het pachtstelsel. De minister verwacht de verdere uitwerking van die herziening eind 2020 mee te kunnen delen.

Reeds vooruitlopend daarop benoemt zij het volgende:

Duurzaamheidseisen

De minister onderstreept het van belang van duurzaam beheren van alle grond in Nederland. Het zogenaamde duurzaamheidsaspect bij pachtgronden. Daarbij moeten duurzaamheidseisen niet tot gevolg hebben dat duurzamere boeren moeilijker aan grond komen. Bijvoorbeeld doordat van overheidswege wordt voorgeschreven dat duurzaamheidsaspecten bij het bepalen van de pachtprijs in acht moet worden genomen. Dat zou niet het gewenste effect hebben.

Bovendien moeten langjarige pachtovereenkomsten worden gestimuleerd om bij te dragen aan een duurzaam bodembeheer. Verder moeten de mogelijkheden voor de verpachter om eisen te stellen om de bodem te beschermen worden versterkt.

Glyfosaatverbod

De minister beaamt dat het in principe mogelijk is randvoorwaarden te stellen aan de grond die door het Rijksvastgoedbedrijf wordt verpacht. In het geval van glysofaat vindt zij dat niet wenselijk. De stof is namelijk uitgebreid op Europees niveau beoordeeld en veilig gebruik van deze stof is mogelijk.

Zodra het conceptwetsvoorstel daadwerkelijk aan de orde is, brengen wij je op de hoogte. Voor vragen over pachtkwesties kan je contact met mij opnemen.