Hoe heeft jouw gemeente thuiswerken geregeld?

Thuiswerken gemeente

Thuiswerken is inmiddels bekend terrein. Onlangs is het advies weer aangescherpt en geldt de regel: zoveel mogelijk thuiswerken. Het thuiswerken kent vele arbeidsrechtelijke aspecten, zoals de wettelijke zorgplicht van de werkgever en toepassing van de Arbowetgeving. Er zijn echter ook een groot aantal praktische punten van belang.

In deze blog ga ik kort in op de arbeidsrechtelijke aspecten, maar benoem ook hoe je als gemeente de praktische punten van het thuiswerken kunt regelen.

Wat houdt de zorgplicht in voor gemeenten?

Eén van de belangrijkste thema’s, maar ook meteen het meest lastige thema, is de wettelijke zorgplicht van de werkgever. De zorgplicht houdt in dat de gemeente moet zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. Ook op de thuiswerkplek. Bij een thuiswerkende medewerker is er echter minder inzicht in de dagelijkse gang zaken. Zo is onduidelijk hoeveel uur de werknemer thuis werkt, of men voldoende pauze en ontspanning neemt, en of de thuiswerkplek aan de eisen voldoet.

Wat houdt het zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden precies in? En welke acties worden van de gemeente verwacht?

Ergonomische thuiswerkplek faciliteren

Allereerst geldt dat de thuiswerkplek ergonomisch ingericht moet zijn. Hiervoor moet de gemeente voorzieningen beschikbaar stellen voor de thuiswerkplek, zoals een bureau, bureaustoel en monitor. De gemeente kan deze in bruikleen verstrekken of een vergoeding beschikbaar stellen voor de aanschaf. Het slechts verstrekken van middelen is onvoldoende.

Informatieplicht werkgever

De gemeente is voorts verplicht om medewerkers actief in te lichten over hoe zij thuis veilig en gezond kunnen werken. Deze instructies moet de gemeente blijven herhalen.

In gesprek blijven en bijsturen

Ten derde geldt dat gemeenten ook oog moeten hebben voor psychologische klachten. De werkgever moet met werknemer in gesprek blijven over de werkdruk en werk-privé balans. En een helpende hand bieden als deze zaken niet goed verlopen.

Thuiswerkvergoeding

Sinds november van dit jaar hebben gemeenten en vakbonden een principeakkoord over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. Hierin is opgenomen dat medewerkers die volgens afspraak thuiswerken, in 2022 een vergoeding van € 2 netto per dag ontvangen. Met de thuiswerkvergoeding worden medewerkers gecompenseerd voor de kosten van het thuiswerken.

Alleen bieden thuiswerkvergoeding niet voldoende

Wordt met het verstrekken van de vergoeding voldaan aan de zorgplicht? Nee, het enkel betalen van de thuiswerkvergoeding is niet voldoende. De thuiswerkvergoeding is primair bedoeld voor de door de werknemer te maken kosten (gas, water, licht, koffie, thee, wc-papier, betere wifi e.d.). Bovendien rust, zoals gezegd, een verstrekkende zorgplicht op gemeenten.

Zoals genoemd houdt deze zorgplicht in dat gemeenten zorg moeten dragen voor een ergonomische werkplek waarbij het slechts verstrekken van middelen of het verstrekken van een vergoeding voor aanschaf van middelen niet voldoende is. De gemeente dient medewerkers ook (herhaaldelijke) aanwijzingen te geven. Daarnaast dient de gemeente (regelmatig) te controleren of de werkplek voldoet aan de vereisten.

Thuiswerkprotocol: maak afspraken over thuiswerken

In een thuiswerkprotocol kunnen gemeenten afspraken maken over hoe om te gaan met thuiswerken. Met het oog op de wet Werken Waar je Wilt, is het verstandig (alvast) na te denken op welke wijze je om wil gaan met verzoeken om thuis te werken.

Zijn er dagen waarop medewerkers allemaal aanwezig moeten zijn om ook de binding met elkaar en de gemeente te houden? En hoe gaat jouw gemeente om met verzoeken van medewerkers om helemaal thuis te werken? Dit kan worden opgenomen in een protocol. Op deze wijze weten medewerkers waar ze aan toe zijn. Ook kan een gemeente medewerkers aanspreken als zij zich niet aan de gemaakte afspraken houden.

Tot slot

De HR Benchmark voor gemeenten behandelt ook het thema ‘thuiswerken’. Door het invullen van de benchmark krijg jij inzicht in hoe jouw gemeente er op het gebied van thuiswerken voor staat. Vul de benchmark hier in.

Heb je vragen over thuiswerken of de benchmark? Neem dan contact op met Marleen Koeslag.