Huur(prijs)regelgeving
vanwege de woningcrisis

woningcrisis

De coalitiepartners deden in het Coalitieakkoord de belofte om te zorgen voor een woning voor iedereen. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft in de Nationale Woon- en Bouwagenda ede Woonagenda uiteengezet hoe hij die belofte waar wil maken. De minister heeft de Woonagenda op 11 maart 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden.

De Woonagenda beschrijft de maatregelen die de minister wil treffen om een einde te maken aan de wooncrisis. De maatregelen beogen de beschikbaarheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit van woningen te bevorderen. Die maatregelen worden de komende tijd uitgewerkt in verschillende programma’s. Daarvan is Betaalbaar wonen er één. Op 19 mei 2022 heeft de minister het Programma Betaalbaar wonen (het Programma) aan de Tweede Kamer aangeboden.” Het herhaalt en preciseert de maatregelen die in de Woonagenda worden aangekondigd ter bevordering van de betaalbaarheid van woningen.

Zowel voor de maatregelen in de Woonagenda als die in het Programma is nieuwe wet- en regelgeving nodig en aanpas-sing van bestaande wet- en regelgeving. Ik bespreek in deze bijdrage eerst de wet- en regelgeving die sinds 1 januari 2022 in werking is getreden op het gebied van huurrecht voor woonruimtes Daarna bespreek ik de wet- en regelge-ving die we op (korte) termijn zoal kunnen verwachten op dat gebied.