• Home |
  • Kennis |
  • JBP 2019/59: Rechtbank hoeft geen kopieën van interne en externe (dossier)stukken te verstrekken

JBP 2019/59: Rechtbank hoeft geen kopieën van interne en externe (dossier)stukken te verstrekken

Afbeelding voor JBP 2019/59: Rechtbank hoeft geen kopieën van interne en externe (dossier)stukken te verstrekken

Afwijzing van verzoek om de Staat (de rechtbank Amsterdam) op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te bevelen kopieën te verstrekken van alle bij de rechtbank Amsterdam aanwezige interne en externe (dossier)stukken waarin persoonsgegevens van verzoekers voorkomen. Het recht op inzage betekent niet dat de betrokkene zonder meer recht heeft op inzage in of kopieën van de stukken of dossiers als zodanig als daarin zijn persoonsgegevens voorkomen. Wel bestaat een recht op een volledig overzicht, in begrijpelijke vorm, van alle persoonsgegevens. Dat wil zeggen in een vorm die de betrokkene in staat stelt kennis te nemen van zijn gegevens en te controleren of zij juist zijn en zijn verwerkt in overeenstemming met de AVG. Voor zover daaraan kan worden voldaan met een andere vorm van verstrekking kan de betrokkene aan de AVG niet het recht ontlenen om een afschrift te verkrijgen van het originele document of bestand waarin de gegevens staan

Verzoekers hebben geen belang bij kopieën van stukken die reeds in hun bezit zijn. Het inzagerecht strekt zich voorts niet uit tot interne notities die de persoonlijke gedachten van medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke bevatten en die uitsluitend bedoeld zijn voor intern overleg en beraad. Juridische analyses naar aanleiding van persoonsgegevens kunnen niet worden gekwalificeerd als persoonsgegevens. Het is aan de behandelend kantonrechter om in een concrete zaak te bepalen welke dossierstukken worden verstrekt. Het inzagerecht strekt zich niet uit tot correspondentie die valt onder de vertrouwelijke relatie tussen een advocaat en diens cliënt.

Zaaknummer: C/15/282075 / HA RK 18-215
Publicatie: JBP 2019/59 met annotatie van Hennekens, M.P.M.