• Home |
  • Kennis |
  • Kamervragen over leeftijd stal: Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

Kamervragen over leeftijd stal: Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

Srv

De Srv is per 25 november 2019 opgesteld, maar er zijn onduidelijkheden over de opgenomen vergoeding voor de leeftijd van onroerende zaken. Onduidelijk is of er nu per stal gekeken wordt naar de leeftijd of per locatie.

Een groot verschil, aangezien de individuele leeftijd van de stallen veelal verschilt. Hierdoor kan het zijn dat één of meerdere stallen op een locatie minder dan vijf jaren in gebruik zijn, maar de locatie zelf wel vijf jaar of meer.

De vraag is nu of het uitgangspunt van RVO dat per stal gekeken moet worden juist is.

Leeftijd stal of leeftijd locatie (vijf jaar)

In de Srv staan uitgewerkte tabellen met welke vergoeding hoort bij welke leeftijd van de gebouwen. De tabellen starten niet bij vijf jaar, maar bij nul jaar.

Toch geeft RVO aan dat zij stallen jonger dan vijf jaar niet meeneemt in de berekening. Reden voor kamervragen van kamerlid Jaco Geurts (CDA) aan de Minister van LNV.

Daarbij is verzocht deze vragen binnen één week te beantwoorden. Het verschil in uitleg over de leeftijd van een stal en de daar tegenoverstaande vergoeding heeft verstrekkende gevolgen voor inschrijvende boeren.

Hieronder staan de gestelde vragen. Zodra er een antwoord bekend is, berichten wij daar over.

Vraag 1

Heeft u het bericht gelezen dat de leeftijd van een stal obstakel is in de regeling voor een warme sanering?

Vraag 2

Kunt u aangeven of het bij subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV) om de leeftijd van de locatie gaat of om de individuele leeftijd van gebouwen?

Vraag 3

Deelt u de visie van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) dat het gaat om de leeftijd van de locatie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Klopt het dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgaat van de individuele leeftijd van gebouwen en voor de stal van vijf jaar of jonger de restrictie geldt dat de vierkante meters van het verblijf niet mogen worden opgegeven in de aanvraag? Zo ja, wat is dan het doel van de tabel waarin de waardering per vierkante meter staloppervlak is weergegeven en die begint bij een leeftijd van een stal van een maand?

Vraag 5

Realiseert u zich overigens ook dat, mocht de uitleg van de RVO bepalend zijn, het betreffende gebouw dan niet hoeft te worden gesloopt?

Vraag 6

Bent u bereid deze vragen binnen één week te beantwoorden?

Vragen aan ons?

Heb je vragen over de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)? Neem dan contact op met José Jochemsen-Vernooij.

Blogreeks ‘Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen’

Dit is het achtste deel van deze reeks. De volgende onderwerpen komen in deze blogreeks aan bod: