Label C-verplichting voor bij kantoorruimte

Label C-verplichting

In 2019 heeft de ROZ twee modelclausules uitgebracht in verband met de label C-verplichting voor kantoorgebouwen. De clausules zijn bestemd om toe te voegen aan de ROZ-modelhuurovereenkomst voor 230a-bedrijfsruim-ten. De label C-verplichting geldt met ingang van 1 januari 2023. Dat betekent dat het met ingang van die datum verboden is een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken dat niet minimaal een energielabel C heeft (art. 5.11 Bouwbesluit 2012, gewijzigd in 2018). Dat wil zeggen een energie-index van 1,3 of meer als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen.

De ROZ anticipeert met het uitbrengen van de clausules enerzijds op de label C-verplichting en anderzijds op even-tuele toekomstige verplichtingen tot het hebben van een nog betere energieprestatie. Daartoe ziet de ene clausule op de situatie waarin een kantoorgebouw nog niet voldoet aan de label C-verplichting (optie 2) en de andere op de situatie waarin een kantoorgebouw daar wel aan voldoet (optie 1). Alvorens wij overgaan tot een bespreking van de twee clausules, gaan wij eerst in op de vraag voor wie de label C-verplichting geldt.