• Home |
  • Kennis |
  • Maatregelen coronavirus en de huurovereenkomst: hoe door partijen om te gaan met tekortkomingen?

Maatregelen coronavirus en de huurovereenkomst: hoe door partijen om te gaan met tekortkomingen?

huurovereenkomst corona

De coronamaatregelen hebben een forse impact op zowel huurders als verhuurders van onder andere horecagelegenheden, waardoor zij mogelijk niet volledig aan hun verplichtingen op grond van de huurovereenkomst kunnen voldoen. Dit levert juridische vragen op, bijvoorbeeld over de huurprijs, wijziging van de huurovereenkomst of de exploitatieverplichting.

Zelfs als het duidelijk is wat het antwoord op de juridische vragen is, is het de vraag of partijen daar iets mee opschieten. Zo heeft een verhuurder die een huurder uit het gehuurde kan zetten, niet zomaar een andere huurder gevonden die tegen dezelfde prijs zal willen huren. Belangenorganisaties zien die problematiek ook en hebben gezocht naar oplossingen ter voorkoming van juridische geschillen.

In deze blog wordt ingegaan op de afspraken die belangenorganisaties in de retail- en vastgoedsector met elkaar hebben gemaakt en de wijze waarop partijen om kunnen gaan met tekortkomingen die door de coronamaatregelen worden veroorzaakt.

Afspraken belangenorganisaties retail- en vastgoedsector

Vertegenwoordigers van de retail- en vastgoedsector hebben afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een steunakkoord.

Het steunakkoord betreft een ‘gentlemen’s agreement’ en is derhalve niet bindend. Verhuurders zijn dus niet gehouden om zich aan de vastgelegde afspraken te houden.

Onderdeel van de gemaakte afspraken is het streven naar een verlichting van de huurbetalingsverplichting die op de huurder drukt. Daarbij is het uitgangspunt binnen het steunakkoord dat de huur in de maanden april, mei en juni 2020 met minimaal 50% mag worden opgeschort, mits dit voor de verhuurder mogelijk is en er sprake is van een omzetdaling van minimaal 25% aan de zijde van de huurder. Daarbij wordt rekening gehouden met proportionaliteit in grootte en draagkracht.

In het steunakkoord wordt ten aanzien van de verlichting op de lange termijn tevens gesproken over eventuele kwijtschelding van huurbetalingsverplichtingen in sommige gevallen, die wordt bezien als de daadwerkelijke impact van de coronamaatregelen na drie maanden bekend is. Vooralsnog zijn er nog geen algemene afspraken gemaakt over kwijtschelding van huurbetalingsverplichtingen in een akkoord.

Uitvoering in de praktijk

Banken hebben financiële ruimte gegeven voor de afspraken uit het steunakkoord, door voor een periode van zes maanden uitstel van aflossing te verschaffen aan verhuurders.

Uit een uitvraag bij de achterban van koepelorganisatie ‘Detailhandel Nederland’, blijkt dat de helft van de winkeliers afspraken heeft kunnen maken over opschorting van de huurbetalingsverplichting.

Overige sectoren

Een steunakkoord waarin niet-bindende afspraken over huuropschorting zijn gemaakt, is niet overeengekomen binnen de horecasector.

De minister en staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vinden het steunakkoord een mooie eerste stap en een voorbeeld voor andere sectoren.

De tijd zal het leren of ook binnen andere sectoren, zoals de horecasector, vergelijkbare afspraken gemaakt zullen worden om gezamenlijk tot een oplossing te komen met betrekking tot tekortkomingen die naar aanleiding van de coronamaatregelen ontstaan.

Vragen?

Ben je verhuurder of huurder en heb je vragen of ondervind je problemen in verband met de coronamaatregelen? Neem dan vrijblijvend contact op met Dave Trip of Marieke Thijssen!

Blogreeks ‘Maatregelen coronavirus en de huurovereenkomst’

Dit is de derde blog in deze reeks over ‘Maatregelen coronavirus en de huurovereenkomst’. De volgende onderwerpen komen aan bod: