NOW 2.0: wat gaat er veranderen?

NOW 2.0

Uit de brief van 20 mei jl. van de ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), blijkt dat is besloten om de NOW-regeling te verlengen met een periode van drie maanden. Ook onder deze NOW-regeling 2.0 kan een tegemoetkoming worden aangevraagd voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020.

Er zijn echter een aantal verschillen met de eerste NOW-maatregel. In deze blog zullen wij hier nader op ingaan.

Lees de nieuwste update over de NOW-regeling in: NOW 3.0: wat kunnen we verwachten?

NOW-regeling: hoe zat het ook alweer?

Werkgevers kunnen aanspraak maken op de NOW-regeling indien sprake is van tenminste 20% omzetverlies. De hoogte van de vergoeding is maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het percentage omzetverlies.

Zoals in de brief van 20 mei jl. ook gememoreerd wordt, stond bij de eerste NOW-regeling de eenvoud en de uitvoerbaarheid voorop om hiermee werkgevers zo snel mogelijk soelaas te kunnen bieden en verlies van werkgelegenheid te voorkomen. Desondanks kon niet worden voorkomen dat de NOW-regeling niet voor alle werkgevers uitkomst bood. En inmiddels zijn er ook geluiden dat de eerste ‘toegankelijke’ NOW-regeling misbruik in de hand werkte.

In de NOW-regeling is de mogelijkheid opengehouden om bij een verlenging nadere voorwaarden aan de regeling te kunnen toevoegen, afhankelijk ook van de geleerde praktijklessen. Eventuele nieuwe of aangescherpte voorwaarden zouden beperkend kunnen zijn voor de toegang tot de regeling of de hoogte van de subsidie.

De verlenging van de NOW-regeling

De verlenging ziet op de mogelijkheid van een hernieuwde loonkostensubsidie over een tijdvak van drie maanden (daarmee een verlenging van drie maanden). De NOW-regeling zelfs is verlengd met een maand tot 1 november 2020.

Het doel van de NOW blijft ongewijzigd; namelijk om het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. De hoogte blijft maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.

Op basis van de aanvraag onder de NOW 2.0 verstrekt het UWV wederom een voorschot van de subsidie ter hoogte van 80% aan de werkgever. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest en of sprake is van een daling van de loonsom over de maanden juni, juli en augustus.

Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen.

Voor wat betreft de vaststelling geldt dat vaststelling van de eerste subsidieperiode (maart, april, mei 2020) kan worden aangevraagd vanaf 7 september 2020. De datum voor aanvraag van de vaststelling voor de tweede subsidieperiode (juni, juli, augustus 2020) wordt nog bekend gemaakt.

Wat zijn de wijzingen?

 De NOW 2.0 verschilt op een aantal punten met de huidige NOW-regeling.

– Referentiemaand

Allereerst is de referentiemaand voor de loonsom voor het tweede tijdvak vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei). De loonsom van maart wordt vergeleken met de loonsom van juni, juli en augustus.

– Geen ontslag en de ontslagboete

De verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft gehandhaafd. In de huidige NOW-regeling dient de werkgever die desondanks werknemers ontslaat wegens bedrijfseconomische redenen niet alleen – logischerwijs – de subsidie terug te betalen die ziet op de uit te sparen loonkosten, maar ook een opslag van 50%, in de volksmond ook wel de ontslagboete genoemd. Per saldo wordt de subsidie met 150% van het loon van de ontslagen werknemers gecorrigeerd.

In de brief van 20 mei jl. wordt aangegeven dat het kabinet tegen de achtergrond van het veranderende economische tij en de verwachte diepe recessie, deze correctie wil bijstellen naar 100%. De ontslagboete leek daarmee van tafel.

Tijdens de parlementaire behandeling van het tweede steunpakket in de Tweede Kamer op 28 mei jl. moest het kabinet op dit punt echter water bij de wijn doen. Meerdere politieke partijen dreigden hun steun aan het tweede steunpakket te onthouden en daarmee de verlenging van de NOW-regeling, indien werkgevers ongesanctioneerd mensen zouden kunnen ontslaan. Uiteindelijk is een compromis gevonden in de afspraak dat bij grote ontslagaanvragen voor 20 of meer medewerkers door werkgevers die NOW-subsidie ontvangen, de vakbonden betrokken moeten worden. Deze betrokkenheid van de vakbonden bij collectieve ontslagen is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat de vakbonden akkoord moeten gaan met de ontslagaanvraag. Komt dit akkoord er niet, dan worden partijen verplicht om via een mediationprocedure bij de Stichting van de Arbeid alsnog te proberen tot overeenstemming te komen.

Worden de vakbonden niet betrokken, ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan worden werkgevers 5% gekort op het totale subsidiebedrag. Deze extra regeling c.q. de ontslagboete 2.0 komt naast de bestaande systematiek in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen (de 100% correctie).

– Inzetbaarheid werknemers vergroten

Er komt voor werkgevers een inspanningsverplichting bij, namelijk om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Op het moment dat er weinig (of geen) werk meer is, is er wellicht ruimte voor oriëntatie op een andere loopbaan of omscholing. Werkgevers kunnen werknemers stimuleren door bijvoorbeeld tijd of middelen beschikbaar te stellen. Het kabinet stelt € 50 mln. beschikbaar voor een crisispakket ‘NL leert door’. Daarmee kunnen werknemers zich heroriënteren op baankansen en daarvoor zo nodig (online) scholing volgen. Dit crisispakket loopt van juli tot en met december 2020.

– Geen dividenden en bonussen

Er mag over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2020 geen dividend of bonus worden uitgekeerd. Daarnaast mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Dit geldt niet voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen. Zij moeten zich hier altijd aan houden.

– Verhoging opslag loonkosten

Tot slot wordt de opslag op de loonkosten verhoogd van 30% naar 40%.

Kan ik de NOW 2.0 aanvragen?

Werkgevers die een omzetverlies hebben van tenminste 20% en aan de overige voorwaarden van de NOW voldoen, kunnen een aanvraag indienen.

Het is hiervoor niet van belang of werkgevers al eerder aan aanvraag hebben gedaan. Indien werkgevers voor de eerste keer een NOW-aanvraag doen, kan de drie maanden periode voor omzetdaling beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Indien voor de tweede keer NOW-aanvraag wordt gedaan, moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

Het streven is om het per 6 juli a.s. mogelijk te maken om een NOW 2.0 aan te vragen.

Seizoenswerk

 In de eerste NOW-regeling is geen rekening gehouden met seizoenspatronen. Ondernemingen met een seizoenspiek kunnen daardoor niet in dezelfde mate gebruik maken van de NOW-regeling als ondernemingen waar de loonkosten gedurende het jaar minder fluctueren. Bij de NOW 2.0 wordt gekozen voor de maand maart als referentieloonsom. Dit zou al een uitkomst kunnen bieden voor seizoensbedrijven.

Ook voor het eerste tijdvak is voor seizoensbedrijven een oplossing gezocht. Indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van drie maal januari, wordt maart als uitgangspunt genomen. Het subsidiebedrag gaat hiermee omhoog.

Vragen?

Heb je vragen over de NOW-regeling? Neem dan gerust contact op met Marleen Koeslag of Geeke Hissink.

Lees de nieuwste update over de NOW-regeling in: NOW 3.0: wat kunnen we verwachten?