• Home |
  • Kennis |
  • Onvolledige aanvraag: hoe zit het met de beslistermijn?

Onvolledige aanvraag: hoe zit het met de beslistermijn?

Onvolledige aanvraag

Met als grondslag artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een bestuursorgaan besluiten een onvolledige aanvraag niet te behandelen. Voorwaarde is dan wel dat het bestuursorgaan de aanvrager in de gelegenheid stelt om de aanvraag aan te vullen. Een aanvraag is onvolledig als de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beslissing. Als het bestuursorgaan de aanvrager uitnodigt om de aanvraag aan te vullen, dan heeft dat effect op de wettelijke beslistermijn. De beslistermijn wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld (artikel 4:15 Algemene wet bestuursrecht). 

Termijnstelling voor aanvulling gegevens 

Van wezenlijk belang is dat een bestuursorgaan de aanvrager een termijn stelt om nadere gegevens aan te leveren. Wat zijn de consequenties als dat niet gebeurt? Gedeputeerde staten van Zuid-Holland vroegen een aanvrager meerdere keren mondeling en per e-mail om ontbrekende gegevens aan te reiken. Daarop werd niet gereageerd. Het college van gedeputeerde staten was van mening dat de beslistermijn door het verzoek de aanvraag aan te vullen was opgeschort. Artikel 4:15 Awb bepaalt dat de wettelijke beslistermijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop een bestuursorgaan vraagt om aanvulling van de aanvraag tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn is verstreken. Deze zaak leidde tot een procedure bij de Raad van State. In de uitspraak van 21 september 2016 legt de Raad van State de werking van de wettelijke bepalingen haarfijn uit. Als geen termijn wordt gesteld dan leidt het verzoek om nadere gegevens niet tot het opschorten van de beslistermijn. Er is dan namelijk geen sprake van een uitnodiging om de aanvraag aan te vullen als bedoeld in artikel 4:5 Awb en daarom doet zich ook niet de situatie voor als bedoeld in artikel 4:15 Awb die leidt tot opschorting van de beslistermijn. In de mondelinge contacten en e-mails hadden gedeputeerde staten geen termijn genoemd. De beslistermijn liep dus gewoon door met – in dat geval – als gevolg een beslissing van rechtswege. 

Wijze les

Een vriendelijk verzoek van een bestuursorgaan om stukken aan te vullen is ook niet meer dan een vriendelijk verzoek. De beslistermijn loopt gewoon door. Dat wordt pas anders als een termijn wordt gesteld. In dat geval heeft de uitnodiging om de aanvraag aan te vullen het gevolg dat de wettelijke beslistermijn wordt opgeschort. En dat voorkomt een beslissing van rechtswege die het bestuursorgaan de bevoegdheid ontneemt alsnog een beslissing te nemen. Let op jouw ‘saeck’!

 

Stel je vragen aan onze specialisten

“Neem contact met mij op en ontvang antwoord op jouw vragen. Ik ben bereikbaar per mail of telefoon.”
Afbeelding voor Stel je vragen aan onze specialisten