• Home |
  • Kennis |
  • Overtreder. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen in de procedure tegen de kostenverhaalsbeschikking gronden worden aangevoerd tegen onherroepelijk bestuursdwangbesluit.

Overtreder. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen in de procedure tegen de kostenverhaalsbeschikking gronden worden aangevoerd tegen onherroepelijk bestuursdwangbesluit.

Afbeelding voor Overtreder. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen in de procedure tegen de kostenverhaalsbeschikking gronden worden aangevoerd tegen onherroepelijk bestuursdwangbesluit.

De Afdeling overweegt dat de omstandigheden die appellanten naar voren hebben gebracht tegen de last onder bestuursdwang hadden moeten worden aangevoerd en nu niet met succes naar voren kunnen worden gebracht, omdat daarmee geen sprake is van een uitzonderlijk geval.

Ten eerste is niet evident dat vanwege de omstandigheid dat appellanten niet als verdachten zijn aangemerkt in de strafzaak over de productie van de drugs, maar zij nu wel als overtreders zijn aangemerkt in deze bestuursrechtelijke procedure, art. 6 lid 2 EVRM is geschonden. Uit de jurisprudentie van het EHRM volgt weliswaar dat als er nog een strafzaak tegen iemand loopt, die strafzaak is gestaakt of in vrijspraak is geƫindigd, de onschuldpresumptie zich kan uitstrekken tot een bestuursrechtelijke procedure, maar ook dat dat alleen het geval is als de appellant verdachte was in die strafzaak en dezelfde geschilpunten spelen (zie bijv. het arrest van het EHRM van 27 september 2011 in de zaak Hrdalo tegen Kroatiƫ, ECLI:CE:ECHR:2011:0927JUD002327207). Aan deze twee voorwaarden is hier allebei niet voldaan.

Ten tweede blijkt uit hetgeen appellanten verder nog hebben aangevoerd niet dat evident is dat zij geen overtreders zijn.

De omstandigheden die appellanten naar voren hebben gebracht, zijn geen bijzondere omstandigheden die ertoe zouden moeten leiden dat geheel of gedeeltelijk van kostenverhaal moet worden afgezien. Appellanten hadden zich ervan moeten vergewissen dat de schuur inderdaad alleen voor opslag werd gebruikt, zoals huurder had gesteld, ook bij kortdurende verhuur. Dat zij dit niet hebben gedaan, kan hun worden verweten. Dat het verwijderen van de milieuvervuiling in het algemeen belang is, staat er niet aan in de weg de kosten op hen te verhalen. Verder is de situatie waar appellanten op wijzen waarbij drugsafval in weilanden wordt gedumpt, niet vergelijkbaar met deze zaak, nu in deze zaak appellanten zelf aan derden toestemming hebben gegeven om de schuur te gebruiken.