• Home |
  • Kennis |
  • Overtreder. Dumping drugsafval. Toerekening overtreding artikel 13 Wbb.

Overtreder. Dumping drugsafval. Toerekening overtreding artikel 13 Wbb.

Dumping

Het gegeven dat op de standplaats waarop persoon woont twee handschoenen zijn gevonden heeft het college, zoals het desgevraagd ter zitting ook heeft bevestigd, van doorslaggevend belang geacht in de besluitvorming. Vast staat dat aan de binnenzijde van de handschoenen het DNA-mengprofielen van minimaal drie personen, waaronder die van appellant A, tezamen met aan de buitenzijde de chemische stof MAPA is vastgesteld. Hoewel op zichzelf niet is uitgesloten dat met de handschoenen door een van deze personen handelingen als bedoeld in artikelen 6 tot en met 11 van de Wbb zijn (laten) verricht, gelet ook op de overige in het bijgebouw op dit perceel aangetroffen druggerelateerde voorwerpen en stoffen, is in dit geval echter door het college niet duidelijk gemaakt door wie en op welk moment. Ook met deze constatering heeft het college daarom niet aannemelijk gemaakt dat appellant A en appellant B artikel 13 van de Wbb hebben overtreden. Ook anderszins heeft het college niet aannemelijk gemaakt dat appellant A en appellant B betrokkenheid hadden bij de aangetroffen druggerelateerde voorwerpen en stoffen op dit perceel dan wel op het bosperceel waardoor de daarmee verrichtte handelingen aan hen zouden moeten worden toegerekend.

Gelet op het voorgaande kunnen appellant A en appellant B niet als overtreders van dat artikel worden aangemerkt. Het college heeft zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat appellant A en appellant B artikel 13 van de Wbb hebben overtreden.

 

ABRvS 12 januari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:80

ABRvS 12 januari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:81