Pandrecht op IE-rechten

pandrecht op IE-rechten

Door het vestigen van zekerheden kun je als financier de kans op terugbetaling van een verstrekte geldlening vergroten. Een veel gebruikte vorm van zekerheid is het vestigen van pandrecht. Naast de verpanding van goederen en vorderingen kunnen ook IE-rechten worden verpand.

Verpanding van intellectuele eigendomsrechten

De meest voorkomende te verpanden IE-rechten zijn octrooi-, merken-, auteurs-, en modelrechten. Daarnaast is het ook mogelijk om kwekers-, databanken-, en handelsnaamrechten te verpanden maar zijn zij gezien hun karakter minder geschikt om te dienen als onderpand.

De verkrijging van derdenwerking

De wet bepaalt dat pandrechten op IE-rechten op dezelfde wijze worden gevestigd als dat zij worden geleverd. Dit gebeurt per zogeheten onderhandse akte. Een onderhandse akte is een door partijen opgesteld en ondertekend document dat kan dienen als bewijs van overdracht. Voor geldigheid van de akte dient deze te worden geregistreerd bij de Belastingdienst. Voor het verkrijgen van derdenwerking gelden er voor sommige IE-rechten nog enkele aanvullende regels.

‘Derdenwerking is de gebondenheid van een derde aan rechten en verplichtingen zonder dat zij betrokken is bij de akte.’

Vanaf het moment van verkrijging van derdenwerking dienen derden het gevestigde pandrecht te respecteren.

Speciale bepalingen

Artikel 67 van de Rijksoctrooiwet (“ROW”) bepaalt dat een pandrecht op een Nederlands octrooirecht pas werkt tegenover derden op het moment dat de akte wordt ingeschreven in het octrooiregister. Doordat Europese octrooirechten na verlening uiteenvallen in nationale octrooien geldt de hierboven besproken regel ook voor Nederlandse gedeelte van het Europees octrooi. Naast de verpanding van een octrooirecht is het ook mogelijk om een octrooiaanvraag te verpanden.

Net als voor het octrooirecht dient ook een verpand merkenrecht te worden ingeschreven in een speciaal register. Artikel 2.33 Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (“BVIE”) en artikel 27 Uniemerkverordening (“UMVo”) bepalen immers dat een pandrecht pas derdenwerking heeft zodra de pandakte is ingeschreven in het BVIE- of Uniemerkenregister.

Het auteursrecht kent geen speciale regels voor het verkrijgen van derdenwerking. Wel verdient het de aanbeveling om het te verpanden auteursrecht zo duidelijk mogelijk te omschrijven in de akte aangezien er voor de verkrijging van het auteursrecht geen voorafgaande registratie nodig is.

Verder dient een financier er rekening mee te houden dat wanneer er naast een auteursrecht ook een bijbehorend modelrecht aanwezig is, zij samen worden verpand. Artikel 3.28 BVIE bepaalt immers dat overdracht van het modelrecht tevens een overdracht van het auteursrecht op dat model inhoudt.

Verlies speciale bepalingen niet uit het oog!

Naast de bekende verpanding van goederen en vorderingen kan je als financier op zoek naar zekerheid ook een pandrecht vestigen op IE-rechten. Om op het moment van uitwinning niet voor verassingen te komen te staan doe je er goed aan de speciale bepalingen niet uit het oog te verliezen. Ben jij van plan om binnenkort een geldlening te verstrekken met zekerheden tot terugbetaling en twijfel jij over een verpanding van een IE-recht, neem dan contact met ons op.

Financiering en zekerheid

Door de huidige financiële onzekerheid is lenen bij banken steeds lastiger, zeker als nieuwe klant. Daarom zullen veel ondernemers uitkomen bij andere kredietverstrekkers en te maken krijgen met andere vormen van het verschaffen van zekerheid. Laurens Sjoerts en Maarten Winkels hebben een blogreeks geschreven waarin een drietal vormen van zekerheid voor betaling worden besproken die zij recent aan de hand hebben gehad zodat je weet wat de mogelijkheden en risico’s zijn en problemen worden voorkomen.

Stel je vragen aan onze specialisten

“Neem contact met mij op en ontvang antwoord op jouw vragen. Ik ben bereikbaar per mail of telefoon.”
Afbeelding voor Stel je vragen aan onze specialisten