• Home |
  • Kennis |
  • Privacy bij afvalinzameling (deel 5): de AVG komt eraan – een whitepaper

Privacy bij afvalinzameling (deel 5): de AVG komt eraan – een whitepaper

Privacy bij afvalinzameling

Ook bij afvalinzameling worden persoonsgegevens verwerkt, zoals van bezoekers op de milieustraat, via chips in minicontainers of met een adres gebonden afvalpas. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is geldt daarom ook bij afvalinzameling. Ik zal hieronder bespreken wat de meest relevante wijzigingen zijn voor de afvalbranche.

Europese privacy-verordening

Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon zijn persoonsgegevens. Bij iedere verwerking van persoonsgegevens zal voldaan moeten worden aan de privacyregelgeving. Vanaf 25 mei 2018 zal de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden vervangen door de AVG. Dit is een Europese verordening en is daarom rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten. De privacybeginselen zijn in de AVG weliswaar hetzelfde als in de Wbp, maar de wijze waarop deze beginselen moeten worden nageleefd wijzigt fors. Het uitgangspunt van de AVG is om de privacy van personen beter te beschermen door meer grip te bieden op hun eigen persoonsgegevens. Voor organisaties die persoonsgegevens verwerken betekent dit dat zij moeten kunnen aantonen dat zij de privacybeginselen naleven.  Dat wordt de verantwoordingsplicht genoemd. Iedere organisatie zal aan de hand van documenten moeten kunnen aantonen dat zij in overeenstemming met de geldende privacyregels omgaat met persoonsgegevens.

Nieuwe termen

De privacyregelgeving maakt onderscheid tussen twee rollen. Onder de huidige wet de verantwoordelijke en de bewerker genoemd. De In de AVG heet de verantwoordelijke  verwerkingsverantwoordelijke en de bewerker verwerker. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt het doel en de middelen van de verwerking. Bij de afvalinzameling is de gemeente verwerkingsverantwoordelijke. De gemeente heeft de wettelijke taak om de huishoudelijke afvalinzameling te regelen en daarbij te voldoen aan milieuwetgeving. Het is de gemeente die bepaalt op welke wijze afval zal worden ingezameld. Afhankelijk van die keuze zullen in meer of mindere mate persoonsgegevens worden verwerkt. Kiest de gemeente bijvoorbeeld voor gedifferentieerde tarieven bij de inzameling van restafval, dan worden de stortgegevens van inwoners bijgehouden. Dat gebeurt vaak via een adresgebonden afvalpas of een chip in een minicontainer. De gemeente kan externe partijen inschakelen om uitvoering te geven aan de afvalinzameling, zoals afvalverwerkers of IT-leveranciers. Deze partijen zijn dan verwerkers van die persoonsgegevens die zij ten behoeve van de gemeente verwerken. Tussen verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers zal een verwerkersovereenkomst gesloten moeten worden. Onder de Wbp bewerkersovereenkomst genoemd.

Verantwoordingsplicht

De verantwoordingsplicht uit de AVG betekent dat iedere verwerkingsverantwoordelijke aan de hand van documenten moet kunnen aantonen dat zij voldoet aan de privacyregelgeving. Ook organisaties die de rol van verwerker hebben voor verwerkingen ten behoeve van hun opdrachtgevers, zullen voor andere verwerkingen verwerkingsverantwoordelijke zijn. Zo heeft een afvalinzamelaar of IT-leverancier personeel. Voor de verwerking van personeelsgegevens is de werkgever verwerkingsverantwoordelijke. Datzelfde geldt voor andere verwerkingen voor eigen doeleinden, zoals voor marketingdoeleinden of de eigen financiële administratie. Voor alle verwerkingen waarvoor een organisatie geldt als verwerkingsverantwoordelijke zal zij moeten kunnen aantonen dat zij voldoet aan de privacybeginselen.

Register van verwerkingsactiviteiten

Een concrete uitwerking van de verantwoordingsplicht is het vereiste register van verwerkingsactiviteiten. Er zijn twee verschillende registers, namelijk één voor de verwerkingen als verwerkingsverantwoordelijke en één voor de verwerkingen als verwerker. Een verwerkingsverantwoordelijke zal in haar register per verwerking onder meer moeten opnemen welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doelen en wie toegang heeft tot die gegevens. Een verwerker zal daarnaast een register moeten bijhouden van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die zij voor een verwerkingsverantwoordelijke verricht.

Relevante wijzigingen voor de afvalbranche

Naast de verantwoordingsplicht zijn de meest relevante wijzigingen van de AVG voor de afvalbranche:

  • Verplichting tot het aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming voor gemeenten
  • Meer eisen aan transparantie
  • Meer eisen aan afspraken tussen partijen
  • Privacy by design en privacy by default
  • Meer rechten voor burgers, zoals het recht op dataportabiliteit en recht op gegevenswissing of vergetelheid

Risico’s

Met de AVG krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tevens nieuwe boetemogelijkheden. De boetes onder de AVG kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet, afhankelijk van welk bedrag hoger is. Daarnaast publiceert de AP actief dat kan leiden tot flinke reputatieschade.

Whitepaper

Om organisaties binnen de afvalbranche te informeren over de privacyregelgeving is samen met Waste-Insight een whitepaper samengesteld. De whitepaper is via deze link te downloaden..

Mocht je vragen hebben over privacy in de afvalbranche of over de AVG, neem dan contact op.