• Home |
  • Kennis |
  • Spelregels externe saldering: prePAS jurisprudentie onverkort relevant

Spelregels externe saldering: prePAS jurisprudentie onverkort relevant

PAS externe saldering

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijk oordeel geveld over het PAS (ECLI:NL:RVS:2019:1603). De Afdeling heeft (kort en onvolledig samengevat) geoordeeld dat het PAS in strijd is met artikel 6, derde lid van de Habitatrichtlijn.

Onder andere het verbod op externe saldering bij een natuurvergunning, dat was opgenomen in artikel 5.5, derde lid van de Wet natuurbescherming, geldt niet meer.

prePAS jurisprudentie

Gezien het vorenstaande is externe saldering bij een natuurvergunning weer mogelijk. Naar mijn mening is daarbij de ‘prePAS jurisprudentie’ over extern salderen bij vergunningen (niet te verwarren met extern salderen bij bestemmingsplannen) weer onverkort relevant. De Afdeling refereert hier ook aan in de PAS-uitspraak.

In deze jurisprudentie is aanvaard dat saldering in de vorm van intrekking van een milieuvergunning, Hinderwetvergunning of melding (hierna tezamen aangeduid als: milieuvergunning) ten behoeve van de verlening van een Nbw-vergunning voor de oprichting of uitbreiding van een agrarisch bedrijf onder voorwaarden kan worden betrokken als maatregel in een passende beoordeling.

Er dient onder andere sprake te zijn van een directe samenhang tussen de intrekking van de milieuvergunning en de verlening van de Natuurbeschermingswetvergunning. Die directe samenhang wordt aangenomen als de vergunning voor het saldogevende bedrijf daadwerkelijk is of zal worden ingetrokken ten behoeve van de uitbreiding van het saldo-ontvangende bedrijf. Dit kan blijken uit het intrekkingsbesluit of uit een overeenkomst tussen het saldogevende en saldo-ontvangende bedrijf over de overname van het stikstofdepositiesaldo van de in te trekken milieuvergunning.

Voorts dient vast te staan dat de bedrijfsvoering van het saldogevende bedrijf daadwerkelijk is of wordt beëindigd. Verder is onder andere relevant of de vergunde rechten na de referentiedatum vergund zijn gebleven en dient het bedrijf op het moment van saldering nog feitelijk aanwezig te zijn.

Dit is geen uitputtende / allesomvattende samenvatting van de jurisprudentie.

Referentiesituatie

Omdat de referentiesituatie ex artikel 2.4 van de Regeling natuurbescherming niet meer geldt, wordt weer teruggevallen op de voor het PAS geldende referentiedata, te weten een milieutoestemming voor 20 juni 1994 of later (veelal 24 maart 2000) in geval van de Vogelrichtlijn en (in beginsel) een milieutoestemming voor 7 december 2004 daar waar het gaat om de Habitatrichtlijn (zijnde de aanwijsdata).

Natuurvergunning

Als voor het saldogevende bedrijf een Nbw- of Wnb-vergunning is verleend, geldt deze vergunning in beginsel als referentiesituatie. Bij externe saldering met een Nbw-vergunning geldt op grond van de jurisprudentie niet als voorwaarde dat een Nbw-vergunning voor de stikstofveroorzakende activiteit was verleend op de referentiedatum.

Wel is van belang dat de stikstofdepositie aanwezig was of kon zijn tot het moment van intrekking van de Nbw-vergunning of het sluiten van de overeenkomst over de overname van de stikstofdepositie ten behoeve van de uitbreiding van het saldo-ontvangende bedrijf. Met betrekking tot de Wnb-vergunning heeft volgens mij hetzelfde te gelden.

Dubbele inzet

Van belang is verder dat uitgesloten dient te zijn dat de saldoafnames waarmee extern wordt gesaldeerd, betrokken kunnen zijn in de stoppersruimte die in het kader van het PAS beschikbaar is gesteld (zie de uitspraak van 29 mei jl.).

De Afdeling is van oordeel dat dubbele inzet van stikstofdepositie is uitgesloten als extern wordt gesaldeerd met een bedrijf dat (i) op 1 juli 2015 geen stikstofdepositie meer veroorzaakte of (ii) op 1 juli 2018 nog stikstofdepositie veroorzaakte, of (iii) binnen één kilometer afstand van een Natura 2000-gebied staat. Dubbele inzet van deposities is niet uitgesloten als extern wordt gesaldeerd met een bedrijf dat feitelijk is beëindigd in de periode 1 juli 2015 – 1 juli 2018.

Bestemmingsplan

Het hiervoor gestelde heeft betrekking op een project waarvoor een natuurvergunning is vereist. In het kader van de ‘Natura 2000-toets’ van een bestemmingsplan kan ook extern worden gesaldeerd, maar daarbij gelden weer andere eisen. In een volgend blog worden deze behandeld.

Heb je nog vragen over extern salderen bij natuurvergunningen? Neem dan gerust contact met mij op.