• Home |
  • Kennis |
  • Stand van zaken: Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

Stand van zaken: Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

Srv

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 18 juni 2020 de Eerste Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).

Wat is de huidige stand van zaken?

Niet alle aanvragen worden gehonoreerd

De Minister geeft aan dat van de 502 aanvragen, 407 voldoen aan de vereisten voor deelname aan de Srv. Dat betekent dat 95 varkenshouders een afwijzende beschikking zullen ontvangen. Nu nog niet alle beschikkingen zijn verzonden, verblijven nog veel varkenshouders in onzekerheid.

Verhoging subsidieplafond

In eerste instantie was er een bedrag van € 180 miljoen beschikbaar voor subsidies op grond van de Srv. Het kabinet heeft echter besloten dat zij alle aanvragen die voldoen aan de vereisten van de Srv willen honoreren. Het subsidieplafond moet met € 275 miljoen worden verhoogd tot een bedrag van € 455 miljoen. Daarvoor is goedkeuring van de Europese Commissie reeds verleend, zodat een wijziging van de Srv en publicatie in de Staatscourant aanstaande zijn.

Doel van de Srv

Het doel van de Srv is het terugdringen van geuroverlast, maar ook een reductie van bijvoorbeeld stikstof. Varkenshouders die in aanmerking komen voor de subsidie moeten helpen dit doel te bereiken. Onder varkenshouders leeft de gedachte dat deelnemende varkenshouders geheel moeten stoppen met hun bedrijf. Die gedachte moet genuanceerd worden.

Overeenkomst met de Staat

Een varkenshouder die deelneemt aan de Srv moet een overeenkomst sluiten met de Staat. Ik ben hier op ingegaan in mijn blog over de modelovereenkomst. Een van de verplichtingen die voor onbepaalde tijd geldt voor de deelnemende varkenshouder is dat hij geen varkens mag (gaan) houden op een andere locatie dan waar hij ten tijde van de aanvraag van de subsidie al een varkenshouderij had.

Hiermee wordt getracht te voorkomen dat de varkenshouder elders een bestaande productielocatie overneemt met het geld dat hij gekregen heeft voor het beëindigen van een geuroverlastgevende locatie. En daarmee in strijd met het aanbestedingsrecht handelt.

Gedeeltelijke sluiting van varkenshouderij

Nu kan het zo zijn dat een varkenshouder een subsidieaanvraag doet voor één locatie van zijn bedrijf. Het staat de betreffende varkenshouder dan vrij om zijn andere locatie(s) in bedrijf te houden. Voor de bedrijfsvoering op die locatie(s) gelden geen restricties vanwege de begunstiging op grond van de Srv, zolang die locatie al geregistreerd was als onderdeel van zijn bedrijf ten tijde van de subsidieaanvraag.

Reeds geregistreerde locaties binnen een varkenshouderij

In de toelichting bij de Srv staat dat de betreffende varkenshouder desgewenst op een dergelijke locatie de capaciteit kan uitbreiden met inachtneming van de geldende regels. De overeenkomst die gesloten wordt met de Staat verhindert dat op de te sluiten locatie – bij deelname aan de Srv – wederom intensieve veehouderij komt. Bovendien moet de varkenshouder zich onthouden van varkenshouderij-activiteiten op een andere locatie dan de te sluiten locatie, behalve voor zover hij op die andere locatie of locaties ten tijde van de subsidieaanvraag al een varkenshouderij had.

Tweede locatie gaat door na deelname Srv

Het is dan ook denkbaar dat een varkenshouderijbedrijf dat bestaat uit twee locaties voor het sluiten van de ene locatie subsidie aanvraagt, terwijl op de andere locatie de bedrijfsvoering wordt voortgezet. De subsidieregeling is gericht op het sluiten van varkenshouderijlocaties die geuroverlast geven voor omwonenden.

Controle RVO

In de toelichting bij de Srv is opgenomen dat een waterdichte controle op het vereiste dat de begunstigde van de subsidie niet op een andere locatie varkens mag gaan houden in de praktijk lastig zal zijn. RVO is zich daarvan bewust. Een controle van de beschikbare registraties zal om die reden volstaan. Jaarlijks wordt bezien of een begunstigde van een subsidie elders een varkenshouderij is begonnen na de datum van subsidieaanvraag, zodat RVO op die wijze vinger aan de pols probeert te houden.

Vragen?

Heb je de beschikking ontvangen en ben je van mening dat deze op onjuiste gronden (gedeeltelijk) is afgewezen? Wil je weten welke mogelijkheden je hebt na deelname aan de Srv? Neem dan gerust contact met mij op.

Blogreeks ‘Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen’

Dit is het tiende deel van deze blogreeks. De volgende onderwerpen komen in deze reeks aan bod: