• Home |
  • Kennis |
  • Ter inzage – concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

Ter inzage – concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

Sanering varkenshouderijen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hield op 24 mei 2019 een bijeenkomst over de concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Deze conceptregeling is ter publieke consultatie aan een breed publiek voorgelegd. De bijeenkomst van 24 mei 2019 was specifiek voor adviseurs van varkenshouders en maakt onderdeel uit van de publieke consultatie.

In deze blog bespreek ik de Srv in het kort en een aantal vragen dat tijdens de bijeenkomst is gesteld.

Saneringsregeling in het kort

Om deel te nemen aan de Srv dient een varkenshouder, die daadwerkelijk heeft geproduceerd en zijn varkenshouderij in de laatste vijf jaar voor sluiting onafgebroken heeft gebruikt, definitief te stoppen met de locatie die geurhinder veroorzaakt. De varkenshouderij moet gelegen zijn in het concentratiegebied Zuid of Oost (op basis van de Meststoffenwet) en een geurscore hebben van 0,4 of hoger, om deel te nemen aan de Srv. Er mag op die locatie geen intensieve veehouderij meer komen (varkens, pluimvee, konijnen, vleeskalveren, vleesstieren, feiten of nertsen). Bovendien zijn gedoogstoppers uitgesloten van deelname.

Vragen van de adviseurs

De adviseurs hebben allerlei vragen gesteld, waarbij onderstaande vragen eruit sprongen.

  1.  Hoe om te gaan met een omgevingsvergunning voor een nieuw te realiseren stal op de te sluiten locatie?  Geldt voor de geurscore de vergunde of de feitelijke situatie?
  2. Mag de subsidie na het sluiten van een varkenshouderij worden gebruikt voor een nieuw op te richten varkenshouderij op een andere locatie?
  3. Geldt er een einddatum voor het verbod om ook op een andere locatie niet te starten met het houden van varkens of andere diersoorten die bij intensieve veehouderij gehouden kunnen worden, zoals pluimvee, konijnen, vleeskalveren, vleesstieren, feiten of nertsen?
  4. Is het mogelijk om de subsidieregeling te combineren met andere subsidieregelingen, zoals bijvoorbeeld Ruimte voor Ruimte?

LNV heeft getracht een aantal vragen te beantwoorden, maar niet altijd is duidelijk geworden wat nu precies kan en mag. Bovendien is onduidelijk of één en ander daadwerkelijk op die wijze geregeld gaat worden.

  1. Voor de vraag over of de vergunde of feitelijke situatie geldt, is het volgende aangegeven. Enerzijds zou een niet-gerealiseerde stal niet meetellen voor de geurscore. Anderzijds zou het aantal ligplaatsen die vergund zijn, maar nog niet feitelijk in gebruik, wel meetellen. Dit lijkt tegenstrijdig, maar toen dat specifiek benadrukt werd, bleef LNV volharden in dit antwoord.
  2. De subsidie zou niet mogen worden gebruikt om op een andere locatie varkens te gaan houden. Indien op die locatie al varkens gehouden worden ten tijde van de subsidiebeschikking zou het wel zijn toegestaan. Is met gebruikmaking van deze subsidieregeling één locatie gesloten, maar blijven andere locaties bestaan, dan zou de subsidie wel gebruikt mogen worden om te investeren in die andere locaties.
  3. Er geldt (nog) geen einddatum voor het verbod op het houden van varkens of andere diersoorten die bij intensieve veehouderij gehouden kunnen worden op een nieuwe locatie.
  4. Het zogenaamd stapelen van rechten is mogelijk, zolang de grondslag daarvan niet hetzelfde is.

Verdere procedure

Tijdens de bijeenkomst is tussen de adviseurs en LNV uitvoerig van gedachten gewisseld. LNV heeft aangegeven dat er een Questions & Answers (Q&A) volgt om een en ander te verduidelijken. Mogelijke vragen, maar ook meningen kunnen uiterlijk 31 mei a.s. kenbaar gemaakt worden via de internetconsultatie. Deze publieke internetconsultatie loopt tot vrijdag 31 mei a.s. Hierna zullen de ingebrachte reacties worden verwerkt. Naar verwachting wordt de Srv eind juni definitief.

Informatie over de Srv wordt doorlopend geactualiseerd en kun je hier terugvinden.

Met de aanstaande Q&A wordt mogelijk een verduidelijking gegeven op vragen die leven onder de (adviseurs van de) varkenshouders, maar inhoudelijk zullen er geen grote verschuivingen plaatsvinden. Wij zullen de Srv voor je in de gaten houden en in een van de volgende blogs nader ingaan op de geurscore die van belang is voor deelname aan de Srv.

Vragen? Neem dan gerust contact op met José Jochemsen-Vernooij.

Blogreeks ‘Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen’

Dit is het eerste deel van deze reeks. De volgende onderwerpen zullen in de blogreeks aan bod komen: