• Home |
  • Kennis |
  • Tozo, TOGS en NOW: update noodmaatregelen coronacrisis

Tozo, TOGS en NOW: update noodmaatregelen coronacrisis

noodmaatregelen coronacrisis

Het kabinet heeft enige tijd geleden een pakket nieuwe maatregelen afgekondigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Inmiddels zijn we een aantal weken onderweg en zijn de (meeste) maatregelen nader uitgewerkt, aangevuld of gewijzigd. In deze blog geven wij een update over een aantal van deze maatregelen.

De volgende maatregelen (en bijbehorende wijzigingen) komen aan bod:

  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
  • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
  • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo is een noodvoorziening die financiële steun biedt aan zelfstandigen. Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op (1) inkomensondersteuning en/of (2) een lening voor bedrijfskapitaal.

Zelfstandigen die, als gevolg van de coronacrisis, een inkomen onder het sociaal minimum hebben en/of liquiditeitsproblemen hebben waarvoor een bedrijfskrediet nodig is, kunnen een aanvraag voor de Tozo-regeling doen.

De inkomensondersteuning is gebaseerd op het sociaal minimum waarbij het inkomen van gehuwden en samenwonende wordt aangevuld tot een bedrag van €1500,00 netto. Alleenstaanden krijgen een aanvulling tot €1050,00. Zelfstandigen moeten om in aanmerking te kunnen voor inkomensondersteuning, aantonen dat verwacht wordt dat het inkomen daalt tot onder het sociaal minimum. Ten aanzien van de lening voor bedrijfskapitaal is het bedrag gemaximeerd tot €10.1570,00.

Wijziging: Tozo nu ook beschikbaar voor grenswerkers en AOW’ers

Onlangs is de Tozo-regeling aangepast zodat ook grenswerkers en AOW’ers aanspraak kunnen maken op de Tozo-regeling.

De ministeriële regeling die de uitbreiding met de AOW’ers en grenswerkers regelt, zal naar verwachting met terugwerkende kracht per eind april in werking treden. Op het moment dat de gewijzigde regeling in werking is getreden, kan een aanvraag voor de Tozo-regeling worden ingediend.

Tozo voor Grenswerkers
Zelfstandigen die in Nederland wonen en een bedrijf in een ander EU-land hebben, kunnen (mits voldaan is aan de voorwaarden) in aanmerking komen voor bijstand op grond van de Tozo-regeling. Zij komen echter niet in aanmerking voor financiële ondersteuning van het bedrijf, daarvoor kunnen zij terecht bij het land waar het bedrijf is gevestigd. Zelfstandigen die in een ander EU-land wonen en in Nederland gevestigd zijn, kunnen slechts aanspraak maken op bedrijfskrediet en niet op inkomensondersteuning.

Tozo voor AOW’ers
Zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen op grond van de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Ondernemingen in de sectoren die het meest zijn geraakt door de coronamaatregelen, kunnen op grond van de TOGS een eenmalige tegemoetkoming van €4000,00 ontvangen.

Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, dient te zijn voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo dienen de hoofd- en nevenactiviteiten van de onderneming geregistreerd te staan onder een van de vereiste KVK SBI-codes. Verder dient in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste €4000,00 aan vaste lasten te worden verwacht en mag de onderneming niet meer dan 250 werknemers hebben. Kijk hier voor alle voorwaarden.

Wijziging TOGS: versoepelde eisen

Het kabinet heeft ook de TOGS uitgebreid waarbij de eisen worden versoepeld. Zo zullen ondernemers die een verkeerde inschrijving hebben in het Handelsregister, toch aanspraak kunnen maken op een vergoeding op grond van de TOGS.

Ondernemers in de getroffen sectoren hebben 3 maanden om een tegemoetkoming (online) aan te vragen. De aanvraagperiode loopt van 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Werkgevers met een omzetverlies van tenminste 20% kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Het doel van de NOW is om de huidige crisisperiode te overbruggen, zonder dat werkgevers wezenlijk hoeven in te grijpen in hun bedrijfsvoering met grootscheepse reorganisaties. Alle voorwaarden voor de loonkostensubsidie staan uitgewerkt in deze publicatie.

Wijziging NOW-maatregel voor concerns

Op 22 april jl. heeft de minister van SZW aangekondigd de NOW-regeling aan te passen. Werkmaatschappijen kunnen daardoor alsnog in aanmerking komen voor de NOW.

Voor individuele werkmaatschappijen wordt het nu mogelijk om subsidie op grond van de NOW-regeling aan te vragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij.

Hier worden echter extra voorwaarden aan verbonden. Zo worden nadere eisen gesteld aan het dividend- en bonusbeleid (over 2020 geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen terugkopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld). Ten tweede worden nadere eisen gesteld aan het overleg met de vakbeweging. Daarnaast mag er geen personeels-bv binnen het concern zijn en worden aanvullende accountantscontroles vereist.

Lees de nieuwste update over de NOW-regeling in: NOW 3.0: wat kunnen we verwachten?

Overige maatregelen

In de brief van 22 april jl. heeft de minister, naast de uitbreiding van de NOW-maatregel, ook zal aangegeven dat het kabinet de mogelijkheden gaat verkennen voor een vangnet voor flexwerkers. Bovendien komt er een generiek uitstel tot 1 januari 2021 wat betreft de 30%-overwerkregeling in het kader van de premiedifferentiatie-WW.

Ook kunnen groeibedrijven vanaf 29 april 2020 een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de Corona-Overbruggingslening (COL). Ondernemingen (waaronder start-ups en scale-ups) kunnen bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) een aanvraag indienen. De leningen zullen variëren tussen de €50.000 en €2.000.000,00. Klik hier voor meer informatie over de COL.

Vragen?

Heb je vragen over een van de bovenstaande regelingen? Neem dan contact op met Marleen Koeslag of Geeke Hissink.