• Home |
  • Kennis |
  • Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid: Werkgever controleer voor 31 december 2019

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid: Werkgever controleer voor 31 december 2019

transitievergoeding

Update! Inmiddels heeft de minister van sociale zaken een advies uitgebracht om alle slapende dienstverbanden vóór 31-12-2019 te beëindigen. Bekijk hiervoor ons blogartikel met deze update hier:
https://www.hekkelman.nl/blog/ondernemerszaken/update-minister-werkgevers-beeindig-slapende-dienstverbanden-voor-31-12-2019/

Werkgevers opgelet! Door de uitspraak van de hoge raad in het Xella arrest van 8 november 2019 doe je er verstandig aan voor 31 december 2019 te controleren of er in uw organisatie slapende dienstverbanden zijn (>104 weken arbeidsongeschikten waarvan het dienstverband nog niet is beeindigd).

Het uitstellen van de beëindiging van het dienstverband, tot na 1 januari 2020, kan in bepaalde situaties grote financiele gevolgen hebben.

Hieronder wordt uitgelegd waarop gecontroleerd dient te worden en wat de gevolgen kunnen zijn indien je niet voor 1 januari aanstaande in actie komt.

Toelichting: Xella arrest 8 november 2019

Op 8 november jl.oordeelde de Hoge Raad dat een werkgever in beginsel dient in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van een ‘slapend dienstverband’. Hiermee wordt bedoeld het dienstverband met een werknemer die langer dan 104 weken arbeidsongeschikt is.

Daarbij dient de werkgever aan de arbeidsongeschikte werknemer een transitievergoeding toe te kennen die wordt berekend per de datum waarop de werknemer 104 weken ziek was. 

Hoofdlijnen Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Met ingang van 1 april 2020 kan de werkgever compensatie vragen voor het betalen van de transitievergoeding aan een langdurige arbeidsongeschikte werknemer bij het beëindigen van het dienstverband wegens die langdurige arbeidsongeschiktheid (terug te vinden in artikel 7:673e BW en de daarbij behorende ‘Regeling compensatie transitievergoeding’).

Het bedrag voor de transitievergoeding dat de werkgever terug kan vragen  (op grond van de Wet Compensatie Transitievergoeding) kan echter lager zijn dan de te berekenen transitievergoeding per de datum voltooiing 104 weken.

Voor deze vergoeding zal het UWV mogelijk uitgaan van de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat indien de einddatum in 2020 ligt, slechts de transitievergoeding wordt vergoed die berekend wordt volgens de nieuwe rekenmethode. Deze berekening valt mogelijk aanzienlijk lager uit dan de WWZ transitievergoeding: verschillen kunnen ontstaan van tienduizenden euro’s.

Ondanks dat in beginsel het initiatief bij de werknemer ligt, is het daarom voor een werkgever in veel gevallen voordeliger om actie in actie te komen zodat het dienstverband in 2019 eindigt (en daarmee de maximale vergoeding krijgt).

In alle gevallen dat de werkgever een transitievergoeding moet betalen kan hij een beroep doen op de compensatie. Deze mogelijkheid bestaat dus zowel bij opzegging of ontbinding, bij een einde van rechtswege, alsook in het geval de overeenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd.

Voorwaarde daarbij is dat duidelijk moet zijn dat de reden van de beëindiging en daarmee van de betaling van de transitievergoeding plaatsvindt wegens de langdurige arbeidsongeschiktheid.

De werkgever zal daartoe gegevens moeten verstrekken waarmee de werkgever kan bewijzen dat sprake is van beëindiging wegens of ten tijde van langdurige arbeidsongeschiktheid, de arbeidsovereenkomst en loongegevens en informatie over de transitievergoeding. Op de site van de UWV is gedetailleerde informatie te vinden over de benodigde stukken.

Voorfinanciering

Vooralsnog zullen werkgevers de te betalen transitievergoeding eerst moeten voorfinancieren, alvorens zij op 1 april 2020 een aanvraag kunnen indienen ter compensatie. Wachten met de beëindiging tot de inwerkingtreding van de Compensatieregeling kan financieel nadelig zijn voor de werkgever.

Wij komen daar later op terug.

Tijdige indiening aanvraag voor compensatie

De compensatie voor de zogenaamde “oude gevallen” (beëindiging na 1 juli 2015 en voor 1 april 2020) moet uiterlijk 30 september 2020 bij het UWV worden aangevraagd. Daarbij is van belang dat de volledige transitievergoeding vóór 1 april 2020 aan de werknemer is betaald. De werkgever zal dit met betalingsbewijzen moeten onderbouwen.

Voor de nieuwe gevallen (beëindiging na 1 april 2020) is bepaald dat de aanvraag voor compensatie binnen zes maanden na volledige betaling moet zijn ingediend.

Compensatie is gemaximeerd

De compensatie is op twee manier gemaximeerd namelijk in geld en in tijd . Het bedrag van de compensatie kan daarom (veel) lager uitpakken dan de kosten voor de transitievergoeding.

Maximering in geld

De compensatie zal nooit meer bedragen dan het door de werkgever op basis van de arbeidsovereenkomst betaalde loon (in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964) over de periode van twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Ligt het betaalde loon over de twee jaar arbeidsongeschiktheid lager dan de te betalen transitievergoeding, dan wordt het laagste bedrag als compensatie toegekend. Bedraagt bijvoorbeeld de transitievergoeding € 81.000,00 en is de loondoorbetaling feitelijk lager, bijvoorbeeld € 69.000,00, dan wordt de betaalde transitievergoeding tot een bedrag van € 69.000,00 gecompenseerd.

Op basis van het voorgaande zal de werkgever de aan hem toekomende compensatie kunnen berekenen.

Bij slapende arbeidsovereenkomsten kan de werkgever de afweging maken tussen enerzijds beëindigen van de overeenkomst, rekening houdende met voorfinanciering van de transitievergoeding en anderzijds laten doorlopen van de slapende overeenkomst, waarbij de transitievergoeding in ieder geval niet verder doorloopt. Relevant daarbij is dat met ingang van 1 januari 2020 de extra opbouw van de transitievergoeding voor 50-plussers komt te vervallen .

Advies

Eerder was werkgevers  al geadviseerd  tijdig  te controleren of zij na 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer hebben beëindigd en een (transitie-)vergoeding hebben toegekend want na 30 september 2020 is compensatie van deze oude gevallen niet meer mogelijk.

Nu kan daar het volgende advies aan worden toegevoegd. In het geval van een slapend dienstverband waarin de 104 weken arbeidsongeschiktheid voor 1 januari 2020 zijn voltooid en het gaat om een werknemer die op het moment van de voltooiing van de 104 weken 50 is of ouder en waarvan de arbeidsovereenkomst tenminste 120 maanden heeft geduurd, doet de werkgever er goed aan om te streven naar beëindiging van de slapende arbeidsovereenkomst onder toekenning van de transitievergoeding onder de WWZ rekenmethode en wel vóór 1 januari 2020. 

Controleer dus zo snel mogelijk of er nog slapende dienstverbanden zijn en bereken of het nadelig zou kunnen zijn om te wachten met beëindiging.

Uiteraard kunnen wij ondersteunen bij de berekening en adviseren over de stappen die het best ondernomen kunnen worden. Telefonisch ben ik bereikbaar via 024 – 382 83 30 of via de e-mail l.rutten@hekkelman.nl.