• Home |
  • Kennis |
  • Update NOW-regeling: toch ontslag én NOW-subsidie mogelijk na 1 juni?

Update NOW-regeling: toch ontslag én NOW-subsidie mogelijk na 1 juni?

NOW

Onder de huidige NOW-regeling is het werkgevers niet toegestaan om tijdens de periode waarvoor hij subsidie ontvangt, ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen aan te vragen. Gebeurt dit toch, dan wordt er gesanctioneerd met een verlaging van de subsidie.

Minister Koolmees heeft afgelopen vrijdag 8 mei jl. in de uitzending van OP1 echter aangegeven dat het onder de nieuwe regeling per 1 juni a.s. toch mogelijk wordt om werknemers te ontslaan, zonder dat dit consequenties heeft voor de subsidie.

Lees de nieuwste update over de NOW-regeling in: NOW 3.0: wat kunnen we verwachten?

Huidige NOW- regeling

De huidige NOW-regeling geldt tot 31 juli 2020. Het doel van de NOW (tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging voor Werkgelegenheid) is behoud van banen en het waar mogelijk voorkomen van grootscheepse ontslagen. Juist vanuit dat doel staat in de NOW dat het niet de bedoeling is dat een werkgever aanspraak maakt op de loonkostensubsidie en daarnaast reorganiseert.

Tot 1 juni a.s. is het mogelijk om een aanvraag voor de NOW-regeling in te dienen, waarbij de werkgever een meet- / referteperiode van drie maanden kan kiezen waarover de omzetdaling wordt berekend. De subsidie wordt – ongeacht de meetperiode – gegeven over de loonsom van maart tot en met mei 2020.

Gedurende de periode waarover de werkgever subsidie ontvangt, wordt van werkgevers verlangd dat zij geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aanvraagt. Het is echter geen ‘harde’ eis. Dient een werkgever namelijk toch een ontslagaanvraag in bij het UWV, dan zal het UWV de aanvraag ‘gewoon’ in behandeling nemen. Indien is voldaan aan de voorwaarden voor een bedrijfseconomisch ontslag, zal het UWV vervolgens toestemming verlenen en kan de werkgever de arbeidsovereenkomsten opzeggen.

Een dergelijke ontslagaanvraag leidt ook niet tot een weigering van de loonkostensubsidie, maar heeft wel gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Behoorlijke gevolgen zelfs, nu een veel groter deel van de subsidie moet worden terugbetaald dan die gemoeid zijn met de door het ontslag uitgespaarde loonkosten. Het betreft een factor 1,5 per maand dat er loonkosten wegens ontslag worden uitgespaard. Juist omdat een onevenredig deel van de subsidie terug betaald moet worden, wordt wel gesproken van een ‘sanctie’ of een ontslagboete.

Kritiek: subsidie ontoereikend om al het personeel te behouden

Deze ontslagboete maakt dat sommige werkgevers geen gebruik (hebben) kunnen maken van de NOW. De subsidie is ontoereikend om iedereen binnenboord te houden. Minister Koolmees lijkt nu gehoor te geven, door bij de opvolgende noodmaatregelen werkgevers niet meer voor de keuze van subsidie of ontslag te stellen, maar door deze naast elkaar toe te staan. Eerder leidde kritiek vanuit werkgevers en brancheverenigingen op de NOW-regeling overigens ook al tot aanpassing (zie: Tozo, TOGS en NOW: update noodmaatregelen coronacrisis).

Nieuwe regeling per 1 juni 2020

Vanaf 1 juni zal er een tweede steunpakket komen. Tot op heden is nog niet duidelijk welke regels zullen gaan gelden, maar door minister Koolmees is toegezegd dat het mogelijk wordt (voor werkgevers die gebruik maken van de NOW-regeling) om werknemers te ontslaan zonder consequenties. Door de vakbonden en politieke partijen als de SP en de PVdA is hier echter al de nodige kritiek op gekomen.

Opnieuw de afweging: ontslag of NOW-aanvraag?

Waar werkgevers nu een (financiële) afweging moeten maken of zij personeel willen ontslaan of een aanvraag willen doen voor de NOW-subsidie, zou het per 1 juni a.s. kunnen zijn dat een combinatie mogelijk is. Het is echter nog onduidelijk welke (nieuwe) regels er gaan gelden en of het daadwerkelijk mogelijk gaat worden om (zonder nadere voorwaarden) personeel te ontslaan.

De nieuwe regeling zou ruimte kunnen bieden voor werkgevers die momenteel vanwege financiële redenen hebben gekozen voor ontslag, om alsnog – ook – een NOW-aanvraag in te kunnen dienen. Of de omgekeerde situatie, als de ontvangen loonkostensubsidie ontoereikend bleek. Het is echter wachten op duidelijkheid vanuit de rijksoverheid. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij daarover berichten.

Vragen?

Heb je vragen over de NOW-regeling? Neem dan gerust contact op met Marleen Koeslag of Geeke Hissink.

Lees de nieuwste update over de NOW-regeling in: NOW 3.0: wat kunnen we verwachten?