• Home |
  • Kennis |
  • UWV betaalt schadevergoeding aan werknemer na datalek

UWV betaalt schadevergoeding aan werknemer na datalek

Schadevergoeding na datalek

UWV informeert werkgever dat een nieuwe werknemer in het verleden langdurig ziek is (geweest). Dit is een mededeling van een ‘gevoelig’ persoonsgegeven. Hierdoor heeft UWV in strijd met de AVG gehandeld en moet UWV de werkneemster een schadevergoeding betalen.

Wat was er aan de hand?

Het gaat in deze zaak om een werkneemster, die in dienst is bij een werkgever en op enig moment (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt wegens een burn-out. De werkneemster treedt na enige tijd bij een nieuwe werkgever in dienst op basis van een arbeidscontract voor bepaalde tijd van een jaar.

Een aantal maanden later ontvangt de nieuwe werkgever een brief van UWV met de mededeling dat werkneemster langer dan anderhalf jaar ziek is en werkneemster binnenkort een WIA-uitkering kan aanvragen (hierna: de attenderingsbrief). De nieuwe werkgever was echter niet op de hoogte van de langdurige arbeidsongeschiktheid van werkneemster.

Werkneemster stelt dat UWV in strijd heeft gehandeld met de uit de (AVG) voortvloeiende verplichtingen en maakt aanspraak op schadevergoeding.

UWV voert –kort gezegd- aan dat zij op grond van wetgeving verplicht is om aan een werkgever ter kennisgeving een afschrift van de brief over de WIA te verstrekken en dat zij geen (voor de nieuwe werkgever onbekende) persoonlijke omstandigheden van werkneemster heeft vermeld, afgezien van de standaard zinsnede “(..) is langer dan anderhalf jaar ziek (..)”. Verder is volgens UWV geen enkel medisch gegeven over werkneemster met de nieuwe werkgever gedeeld. Wel erkent UWV dat het onjuist was om de attenderingsbrief te zenden naar de nieuwe werkgever die in het geheel niet betrokken is geweest bij de ziekmelding en de vervolgstappen.

Volgens UWV kan de onrechtmatigheid haar niet worden toegekend, omdat UWV ervan uit mocht gaan dat de voormalige werkgever alle informatie die van invloed kon zijn op de uitoefening van wettelijke taken aan UWV zou verstrekken, waaronder ook de betermelding valt. Indien UWV wist van de betermelding, zou de attenderingsbrief niet zijn verzonden.

Onrechtmatige verwerking?

De rechter oordeelt dat de genoemde mededeling dat werkneemster ziek is (geweest), ook zonder dat nadere details of medische gegevens worden verstrekt, een mededeling betreft van een gevoelig persoonsgegeven. Verlies van de controle op een dergelijk gevoelig persoonsgegeven, kan leiden tot ernstige nadelige gevolgen voor werkneemster. Dit heeft tot gevolg dat werkneemster groot belang heeft bij een zorgvuldige controle op de juistheid van de mededeling en op de rechtmatigheid van ontvangst daarvan door derde. UWV had dan ook – mede gelet op het feit dat sprake is van een gevoelige mededeling over langdurige ziekte aan een nieuwe werkgever – nader onderzoek moeten doen alvorens te beslissen de attenderingsbrief wel of niet te verzenden.

Door te kiezen om een brief met dergelijke inhoud via een geautomatiseerd systeem, zonder inhoudelijke toets of verzending van de brief wel opportuun en rechtmatig is, te verzenden, heeft UWV in strijd gehandeld met de verplichting op grond van de AVG om redelijke maatregelen te treffen ter voorkoming van een mededeling van een persoonsgegeven die onjuist is en/of wordt gedaan aan een geadresseerde die deze niet behoort te ontvangen.

De rechter oordeelt dat het UWV onrechtmatig en in strijd met de AVG heeft gehandeld jegens werkneemster door inbreuk te maken op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het recht op bescherming van persoonsgegevens van werkneemster.

Sprake van immateriële schade?

Voor de beoordeling of sprake is van aantoonbaar geestelijk letsel en of er daadwerkelijk aanleiding bestaat voor een immateriële schadevergoeding verwijst de rechter naar een arrest van de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft hierin geoordeeld dat ook buiten gevallen van geestelijk letsel sprake kan zijn van aanspraak op vergoeding van immateriële schade.

De gevolgen van het meedelen dat werkneemster ziek is (geweest) heeft het gevolg gehad dat (1) derden tegen de wil van werkneemster kennis kregen van de ziekte van werkneemster en dat (2) de mededeling is gedaan in een periode waarin de werkgever moest beslissen over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst waardoor de kans op niet verlengen werd vergroot. Deze omstandigheden hebben bij werkneemster angst en stress veroorzaakt.

De rechter oordeelt dat genoemde schade blijvend en onherstelbaar is, ook al heeft het bedoelde risico (van het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst) zich niet gerealiseerd. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst van werkneemster immers verlengd. Het risico heeft wel bijgedragen aan de bedoelde angst en stress, maar heeft geen gevolgen gehad voor haar economische of maatschappelijke positie. Het verlies van controle van het gevoelige persoonsgegeven en de (in tijd beperkte) angst- en stressklachten van werkneemster leiden ertoe dat een schadevergoeding van €250,00 door de rechter passend en billijk wordt geacht.

Conclusie

Uit de besproken uitspraak blijkt dat een zorgvuldige verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens van belang is. Al eerder kende de rechter een schadevergoeding toe aan een betrokkene waarvan de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt. De verwerkingsverantwoordelijken doen er goed aan zich goed te laten informeren over de wijze waarop persoonsgegevens dienen te worden verwerkt. Indien sprake is van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, kan een betrokkene aanspraak maken op schadevergoeding.

Vragen over het verwerken van persoonsgegevens in het licht van de AVG? Of andere vragen over de AVG? Neem dan contact op met Chantal Grouls of Marleen Koeslag.