• Home |
  • Kennis |
  • Verdedigingsbeginsel. Toepassing ‘andere afloop criterium’. Ontbreken handtekening controlerapport niet fataal. (AB 2021/80)

Verdedigingsbeginsel. Toepassing ‘andere afloop criterium’. Ontbreken handtekening controlerapport niet fataal. (AB 2021/80)

Afbeelding voor Verdedigingsbeginsel. Toepassing ‘andere afloop criterium’. Ontbreken handtekening controlerapport niet fataal. (AB 2021/80)

Ontbreken handtekening controlerapport niet fataal. AB 2021/80.

Als uitgangspunt geldt dat een bestuursorgaan in beginsel mag afgaan op de juistheid van de inhoud van een (toezichts-)rapport en de daarin vermelde bevindingen. Indien die bevindingen evenwel gemotiveerd worden betwist, zal moeten worden onderzocht of er, gelet op die betwisting, grond bestaat voor zodanige twijfel aan die bevindingen dat deze niet of niet volledig aan de vaststelling van de overtreding ten grondslag kunnen worden gelegd.

Appellante heeft betwist dat tijdens het controlebezoek twee runderen geen oormerken droegen. Nu appellante haar stelling dat slechts één rund twee oormerken had verloren en dat het andere rund één oormerk droeg op geen enkele wijze nader heeft geconcretiseerd of onderbouwd, ziet het College geen reden om niet af te gaan op de vaststelling in het toezichtsrapport dat het ging om twee runderen zonder oormerken. Wat appellante heeft aangevoerd ter onderbouwing van haar betoog dat het rapport onjuist is, ziet op de — naar haar mening — ten onrechte opgelegde bedrijfsblokkade die eveneens was gebaseerd op gegevens uit het rapport van 23 mei 2018. Dat appellante het niet eens was met die bedrijfsblokkade, maakt nog niet dat het rapport wat betreft de constatering dat twee runderen beide oormerken misten, onjuist zou zijn.

Hetzelfde geldt voor het ontbreken van een handtekening onder het rapport. Het enkele feit dat het rapport niet is ondertekend tast op zichzelf de geloofwaardigheid van de bevindingen in het rapport niet aan (zie de uitspraak van het College van 23 april 2019, ECLI:NL:CBB:2019:152). Gezien het voorgaande mocht verweerder uitgaan van het rapport van 23 mei 2018.

CBB 13 oktober 2020, ECLI:NL:CBB:2020:703