• Home |
  • Kennis |
  • Verhoging subsidieplafond – concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

Verhoging subsidieplafond – concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

Srv

In het vijfde deel van de blogreeks over de Srv is aangegeven dat wij nieuwe ontwikkelingen zouden melden. Op dit moment zijn we halverwege juli en is de Srv nog niet definitief. Dit, terwijl gestreefd werd naar een definitieve regeling eind juni 2019.

Recentelijk is duidelijk geworden dat in het kader van het klimaatakkoord en de Urgendazaak het subsidieplafond voor de warme sanering met 60 miljoen is verhoogd. Hiermee zal naar verwachting de varkensstapel krimpen met 7-10%. Reden voor een zesde blog over dit onderwerp.

Antwoord richting Tweede Kamer

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in haar brief van 2 juli 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over de antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor LNV over de concept Srv. Met deze brief is meer informatie over de Srv naar buitengekomen. Duidelijk is dat er vrijwel geen wijzigingen zijn ten opzichte van de eerdere gecommuniceerde uitgangspunten.

Puntsgewijs benoem ik enkele belangrijke antwoorden, waaruit blijkt op welke wijze de Minister aankijkt tegen de Srv.

Tijdsplanning subsidieregeling

Voorzien is in een openstelling van de subsidieregeling voor zes weken vanaf 15 augustus 2019. In de eerste helft van januari 2020 worden naar verwachting de subsidiebeschikkingen verstrekt. Na ontvangst heeft de varkenshouder 14 maanden de tijd om aan alle verplichtingen te voldoen. Vervolgens heeft de varkenshouder 13 weken om een aanvraag te doen bij RVO.nl tot vaststelling van de subsidie. RVO.nl dient dan binnen 13 weken een besluit tot vaststelling te nemen. De subsidieregeling zou dan in de tweede helft van 2021 volledig afgerond zijn.

De verwachting is dat de openstelling van de subsidieregeling later zal zijn dan 15 augustus 2019. De eerste vertraging is immers zichtbaar. Hoeveel later de openstelling zal zijn, is nu nog niet bekend.

Rangschikking op basis van geurscore

De rangschikking van deelnemers vindt plaats op basis van de geurscore en niet het moment van inschrijving, zo bevestigt de Minister. Het lijkt er aldus op dat een deelnemer bijna de volle zes weken van openstelling nog kan benutten om de laatste zaken te regelen.

Srv geen oplossing voor VAB’s

De verplichting tot sloop is gericht op het voorkomen van leegstand, verpaupering en ondermijning in het buitengebied. De Srv voorziet niet in een oplossing voor reeds bestaande leegstand, zogenaamde VAB’s.

Focus op huidige geuroverlast

Het doel van de Srv is verminderen van de huidige geuroverlast. Hieronder valt niet potentiele geuroverlast door (toekomstige) woningbouw.

Een opmerkelijke eis, aangezien niet gekeken wordt naar de vergunde situatie waarmee een locatie beduidend hoger zou worden gerangschikt. Daardoor bestaat de kans dat een locatie op de korte termijn de vermeende geuroverlast vergroot voor de omgeving.

Deelname is vrijwillig

Deelname aan de Srv is vrijwillig. Wil een varkenshouder op een nieuwe locatie zijn varkenshouderij-activiteit voortzetten, dan kan hij er voor kiezen het bedrijf zelf te verkopen in plaats van een beroep te doen op de Srv. Met de subsidie zelf mag geen nieuwe varkenshouderij worden gestart.

Verwachting: krimping varkensstapel met 7 – 10%

Naar verwachting zal circa 7% (600.000 varkenseenheden) tot maximaal 10% (860.000 varkenseenheden) van het huidige varkensrecht worden doorgehaald en definitief komen te vervallen.

Verhoging subsidieplafond

In het kader van het klimaatakkoord en de Urgendazaak is besloten het subsidieplafond voor de Srv met € 60 miljoen te verhogen naar € 180 miljoen. De Minister verwacht dat hierdoor 300 aanvragen ingewilligd kunnen worden.

Hoe nu verder?

De sloopverplichting die geldt voor deelnemers is mogelijk een oplossing voor leegstand, verpaupering en ondermijning in het buitengebied. Echter, niet voor reeds bestaande leegstand.

Heb je vragen over gewenste ontwikkelingen en transities in het landelijk gebied, zoals die in de agrarische sector, neem dan contact op.

Blogreeks ‘Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen’

Dit is het zesde deel van deze reeks. De volgende onderwerpen zullen in de blogreeks aan bod komen: