Verwijderen asbestdaken zonder asbestdakenverbod

asbestdaken

Na het verwerpen van het wetsvoorstel op 4 juni 2019 door de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op 14 oktober 2019 een nieuwe aanpak voor het verwijderen van asbestdaken gecommuniceerd. Om het probleem van de asbestdaken in Nederland aan te pakken is besloten met een pakket niet-wettelijke maatregelen te komen. Om de vrijwillige sanering te stimuleren en faciliteren is onder meer besloten tot het oprichten van een fonds waaruit leningen worden verstrekt voor het verwijderen van asbestdaken. In dit blog ga ik in op de voorgestelde niet-wettelijke maatregelen.

Noodzaak niet-wettelijke maatregelen

Uit het advies van de Gezondheidsraad uit 2010 volgt dat asbestdaken de laatste grote bron van asbestvezels in de leefomgeving is. Bovendien dat asbest gevaarlijker is dan voorheen gedacht. Ook sluiten verzekeraars asbestdaken uit en willen banken bedrijven niet verder financieren of hypotheken verstrekken als er sprake is van een onverzekerd asbestdak.

Gedeeld draagvlak

Uit de provincies, gemeente, betrokkenen uit de bouw- en asbestsector en andere maatschappelijke partijen blijkt dat het asbestdakenverbod niet gewenst was, maar dat er wel iets moet gebeuren. Om de vrijwillige sanering te stimuleren en faciliteren is afgesproken voor het eind van 2019 een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Deze overeenkomst zal zich richten op een zestal categorieën van maatregelen. Deze maatregelen hangen sterk met elkaar samen.

Maatregelen

De maatregelen worden de komende maanden uitgewerkt in concrete acties op de volgende categorieën:

  1. Communicatie/vergroten bewustzijn
  2. Het fonds
  3. Ontzorgen
  4. Meekoppelkansen
  5. Monitoring
  6. Vereenvoudiging saneringen

Beschikbaar budget

Er is een beschikbaar budget van 5 miljoen euro. Er wordt onderzocht op welke wijze dit budget kan worden ingezet voor ondersteuning van de minst draagkrachtige eigenaren van daken om sanering te combineren met verduurzaming.

Om de asbestdaken gezamenlijk op relatief eenvoudige wijze te verwijderen, moeten naast het verstrekken van leningen, ook de kosten worden beperkt en speciale ervencoaches worden ingezet. Komende periode zullen de verschillende partijen de maatregelen verder gaan uitwerken en overgaan tot het sluiten van samenwerkingsovereenkomst. Het doel is dat mensen op korte termijn, ondanks het uitblijven van een wettelijke verbod, hun asbestdak verwijderen. Zodra er meer bekend is, volgt over de actuele ontwikkelingen weer een blog.