• Home |
  • Kennis |
  • Wet vaste huurcontracten: beperking mogelijkheden tijdelijke verhuur woonruimte

Wet vaste huurcontracten: beperking mogelijkheden tijdelijke verhuur woonruimte

Wet vaste huurcontracten

Op 14 november 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet vaste huurcontracten’. Met deze wet wordt de mogelijkheid om woonruimte tijdelijk te verhuren grotendeels aan banden gelegd.

In deze blog bespreek ik de wet, waarbij ik in zal gaan op de resterende mogelijkheden die de wet biedt om tijdelijk te kunnen verhuren zonder huurbescherming.

Huidige situatie: tijdelijke verhuur zonder huurbescherming

Sinds 2016 is het mogelijk om woonruimte tijdelijk te verhuren. Bij het aangaan van een tijdelijke huurovereenkomst is op dit moment niet relevant of de huurder tot een bepaalde doelgroep behoort.

In het geval van tijdelijke verhuur van zelfstandige woonruimten is vereist dat er voor een vooraf bepaalde periode van maximaal twee jaar wordt verhuurd. Voor de tijdelijke verhuur van onzelfstandige woonruimten geldt een bepaalde periode van maximaal vijf jaar.

Wanneer de verhuurder het naderende einde van de tijdelijke huurovereenkomst tijdig aanzegt, eindigt de huurovereenkomst en kan de huurder geen aanspraak maken op huurbescherming.

Huurbescherming de norm vanaf 1 juli 2024

De Wet vaste huurcontracten maakt een einde aan de mogelijkheid om tijdelijke huurovereenkomsten met eenieder aan te gaan.

De beoogde inwerkingtreding is op 1 juli 2024. Na inwerkingtreding van de wet geldt voor huurovereenkomsten die vanaf dat moment worden aangegaan dat deze in beginsel slechts door verhuurders kunnen worden opgezegd wanneer voldaan is aan een wettelijke opzeggrond.

Het blijft echter mogelijk om woonruimte tijdelijk te verhuren aan bepaalde doelgroepen, zonder huurbescherming. De wet biedt de mogelijkheid om die doelgroepen aan te wijzen door middel van een afzonderlijk regeringsbesluit.

Het ontwerpbesluit waarin de doelgroepen worden aangewezen, ligt op dit moment nog voor ter internetconsultatie. Het ontwerpbesluit kan dus nog worden gewijzigd.

Vooralsnog is het voornemen om de mogelijkheid van tijdelijke verhuur zonder huurbescherming te behouden, wanneer wordt verhuurd aan huurders:

a. die voor hun studie tijdelijk in Nederland wonen;

b. die vanwege dringende werkzaamheden of renovatie aan hun huidige huurwoning tijdelijk andere woonruimte nodig hebben;

c. die een urgente huisvestingsbehoefte hebben, zoals bedoeld in artikel 12 lid 3 van de Huisvestingswet 2014;

d. die een laatste-kans-huurovereenkomst of een gecombineerde huur- en begeleidingsovereenkomst aangaan;

e. die reeds hun hoofdverblijf hadden in de betreffende woonruimte vóór het overlijden van de voorheen hurende bloedverwant in opgaande lijn in de eerste graad of voogd;

f. met minderjarige kinderen die na een relatiebreuk in de buurt van deze kinderen willen blijven wonen of aan (ex-)verslaafde huurders die tijdelijke begeleiding nodig hebben.

De eisen die op dit moment gelden bij het aangaan van tijdelijke huurovereenkomsten zullen ook ten aanzien van de nog aan te wijzen doelgroepen van toepassing zijn. 

Naast tijdelijke verhuur aan de nog aan te wijzen doelgroepen blijft de mogelijkheid in sommige gevallen bestaan om woonruimte tijdelijk te verhuren op grond van de Leegstandwet.

Conclusie: mogelijkheid tijdelijke verhuur wordt aanzienlijk beperkt

Als gevolg van de Wet vaste huurcontracten zullen woonruimten vanaf 1 juli 2024 niet langer tijdelijk kunnen worden verhuurd aan eenieder.

Ondanks de aanzienlijke inperking van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur, zal er nog steeds tijdelijk kunnen worden verhuurd aan specifieke nog aan te wijzen doelgroepen.

Stel je vragen aan onze specialisten

“Neem contact met mij op en ontvang antwoord op jouw vragen. Ik ben bereikbaar per mail of telefoon.”
Afbeelding voor Stel je vragen aan onze specialisten