• Home |
  • Kennis |
  • Wetsvoorstellen openbare orderecht: verruiming artikel 13b Opiumwet en wijziging Wet Bibob

Wetsvoorstellen openbare orderecht: verruiming artikel 13b Opiumwet en wijziging Wet Bibob

wijziging Wet Bibob

Op dit moment zijn diverse wetsvoorstellen in ontwikkeling, waarmee het instrumentarium van de overheid voor de aanpak van ondermijning wordt uitgebreid en versterkt. Dit gebeurt onder de vlag van de ‘Ondermijningswet’ – een verzamelterm voor meerdere wetsvoorstellen (lopend en nieuw) – die de regering in het regeerakkoord heeft aangekondigd. Graag praat ik je in deze blog kort bij over de stand van zaken van de twee meest concrete voorstellen.

Verruiming artikel 13b Opiumwet

Het eerste wetsvoorstel betreft de uitbreiding van de bevoegdheid van de burgemeester tot het sluiten van drugspanden, op grond van artikel 13b Opiumwet (Kamerstuk 34 763). Op dit moment kan de burgemeester alleen woningen en lokalen sluiten, als zich daarin daadwerkelijk een handelshoeveelheid drugs bevindt. Is deze drugs niet (meer) aanwezig, maar worden in een pand wel voorwerpen of stoffen aangetroffen die wijzen op teelt of productie van, dan wel handel in drugs, kan de bevoegdheid niet worden toegepast. Het wetsvoorstel behelst een uitbreiding van de bevoegdheid, tot strafbare voorbereidingshandelingen in verband met drugshandel- of productie. Hiermee kan de burgemeester een pand ook sluiten als daarin bijvoorbeeld enkel apparatuur, chemicaliën en versnijdingsmiddelen worden aangetroffen die verband houden met drugshandel- of productie. Ook als er feitelijk geen drugs worden gevonden. De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 17 april 2018 aangenomen. De verruiming van artikel 13b Opiumwet zal waarschijnlijk dit jaar nog in werking treden.

Wijziging Wet Bibob

Op 12 april 2018 is een voorstel tot wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) ter consultatie voorgelegd. Het voorstel ziet in de eerste plaats op een uitbreiding van de mogelijkheden voor bestuursorganen om gesloten informatiebronnen te kunnen raadplegen over de betrokkene en zijn zakelijke omgeving. Dit biedt hen meer mogelijkheden om eigen Bibob-onderzoek te kunnen doen. Het gaat concreet om een uitbreiding van de mogelijkheid om strafrechtelijke en politiegegevens van de betrokkene in te zien en om het Handelsregister op naam van de betrokkene te doorzoeken, maar daarnaast om de mogelijkheid justitiële gegevens op te kunnen vragen over de zakelijke omgeving van een bedrijf of persoon (beheerder, bestuurder, aandeelhouder, leidinggevende of vermogensverschaffer).

De uitbreiding van de mogelijkheid om eigen Bibob-onderzoek te doen krijgt ook een tegenhanger; aan artikel 9 wordt een zesde lid toegevoegd waarin wordt bepaald dat het Landelijk Bureau (LBB) mag besluiten adviesaanvragen niet in behandeling te nemen, als bestuursorganen onvoldoende gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheden tot het verrichten van eigen onderzoek. Daarnaast biedt het voorstel meer ruimte om eerder door het LBB uitgebrachte adviezen bij andere casussen te betrekken. Ook de geheimhoudingsplicht op grond van artikel 29 Wet Bibob kan worden doorbroken als een bestuursorgaan het noodzakelijk acht om gegevens uit een Bibob-onderzoek met partners in het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) te delen.

Het wetsvoorstel beoogt verder de mogelijkheden tot het verrichten van Bibob-onderzoek uit te breiden tot alle overheidsopdrachten. Nu is dit beperkt tot de bouw-, ICT- en milieusector. Verder wordt Bibob-onderzoek in sommige gevallen mogelijk bij de overdracht van een erfpachtrecht. De consultatie loopt tot 6 juni 2018. Het zal nog wel even duren voordat de gewijzigde Wet Bibob in werking treedt.

Mocht je nog vragen hebben over deze blog, neem dan gerust contact met mij op.